درحال بارگذاري...
بررسی و مقایسه رابطه قدرت عضلات شکم و میزان لوردوزیس در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه فردوسی مشهد
348 مرتبه مشاهده شده

بررسی و مقایسه رابطه قدرت عضلات شکم و میزان لوردوزیس در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه فردوسی مشهد

ابراهیمی، زهره.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WE ٧٣٥ ‫الف‬١٣٦‫ب‬ ١٣٨١
 2. شماره پایان نامه:5039
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: ابراهیمی، زهره.
 5. عنوان:بررسی و مقایسه رابطه قدرت عضلات شکم و میزان لوردوزیس در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه فردوسی مشهد / نگارش زهره ابراهیمی.
 6. محل اخذ مدرك:مشهد :
 7. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 8. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 9. سال اخذ مدرك:1381.
 10. مقطع:دکتری حرفه ای
 11. توصیف ظاهری:109 ص.: مصور، نمودار، جدول
 12. خلاصه:در این تحقیق 100 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند که در دو گروه 40 نفره دختران ورزشکار و غیر ورزشکار سالم با دامنه سنی 18 تا 23 ساله قرار گرفتند میانگین قد و وزن آزمودنیها به ترتیب 161 سانتی متر و 34/52 کیلوگرم و 94/21 سال می باشد. نتایج نشان داد بین قدرت عضلات شکم و انحنای مهره های کمری دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه فردوسی رابطه معنی داری دیده نشد. قدرت عضلات شکم دانشجویان دختر ورزشکار در مقایسه با دانشجویان غیر ورزشکار بالا بود
 13. توصیفگر: بیماری های ستون مهره ها   Spine Diseases
 14. توصیفگر: شکم   Abdomen
 15. توصیفگر: ماهیچه ها   Muscles
 16. توصیفگر: لوردوز   Lordosis
 17. توصیفگر: مشهد   Mashhad
 18. استاد راهنما. علوی، حسن
 19. استاد مشاور. طالب پور، مهدی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها