درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی تأثیر عصاره زعفران بر میزان بروز چسبندگی بعد از جراحی شکمی در موش صحرایی
1035 مرتبه مشاهده شده

بررسی تأثیر عصاره زعفران بر میزان بروز چسبندگی بعد از جراحی شکمی در موش صحرایی

طاهری، فاخره.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WI ٩٠٠ ‫ط‬٢٨٢‫ب‬ ١٣٩٢
 2. شماره پایان نامه:550
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: طاهری، فاخره.
 5. عنوان:بررسی تأثیر عصاره زعفران بر میزان بروز چسبندگی بعد از جراحی شکمی در موش صحرایی / نگارش فاخره طاهری.
 6. محل اخذ مدرك:گرگان :
 7. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی گرگان
 8. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 9. سال اخذ مدرك:1392.
 10. مقطع:دکتری حرفه ای
 11. توصیف ظاهری:38 ص.: جدول
 12. خلاصه:مقدمه و هدف: چسبندگی صفاقی یکی از عوارض شایع اعمال جراحی شکمی و لگنی است. این چسبندگی ها می تواند منجر به درد قابل توجه، انسداد روده و اختلال در باروری شود. به نظر می رسد که عصاره زعفران به علت دارابودن خواص ضدالتهابی می تواند موجب کاهش بروز چسبندگی های داخل شکمی شود.هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر عصاره زعفران بر میزان بروز چسبندگی بعد از جراحی شکمی در موش صحرایی است. مواد و روش ها: این مطالعه مورد شاهدی بر روی موش های صحرایی در 3 گروه 15 تایی شامل تالک(5/2 سی سی)، نرمال سالین(6 سی سی) و عصاره زعفران(mg/kg250) انجام شد. شکم هر یک از موش ها تحت بیهوشی با کتامین با برش میدلاین جراحی شده و پس از تیمار کردن، بخیه گردیدند. پس از گذشت 3 هفته مجددا ً شکم موش ها باز و از نظر گرید چسبندگی بر اساس مدل Evans ارزیابی شدند. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: در گروه تالک، تمامی موش ها دچار چسبندگی گرید 2 و 3 شدند. در گروه نرمال سالین، 10 موش دچار چسبندگی گرید 2 و در گروه عصاره زعفران، 5 موش بدون چسبندگی، 5 موش با چسبندگی گرید 1، 4 موش با چسبندگی گرید 2 و تنها یک موش با چسبندگی گرید 3 مشاهده گردید. همچنین 7 موش در گروه تالک، 3 موش در گروه نرمال سالین و یک موش در گروه عصاره زعفران، پیش از 3 هفته، Expire شدند. آنالیز داده ها نشان داد که بین گرید چسبندگی در گروه عصاره زعفران در مقایسه با گروه تالک از نظر آماری، اختلاف معناداری وجود داشت(014/0=P) و بین میزان مرگ و میر موش های صحرایی در این دو گروه نیز اختلاف آماری معنادار بود(001/0=P)، اما از نظر میزان بروز چسبندگی، بین گروه های مورد بررسی، اختلاف معناداری مشاهده نشد(05/0
 13. توصیفگر: شکم   Abdomen
 14. توصیفگر: گیاهان شفابخش   Plants, Medicinal
 15. توصیفگر: زعفران   Saffron
 16. توصیفگر: حیوانات آزمایشگاهی   Animal Laboratory
 17. توصیفگر: جراحی   Surgery
 18. توصیفگر: استفاده درمانی   Therapeutic Use
 19. توصیفگر: اثرات دارویی   Drug Effects
 20. استاد راهنما. محمدی پور، احمد
 21. استاد مشاور. حیدری، کامران

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها