درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه پلی مورفیسم (C677T) ژن متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز و سطوح هموسیستئین در بیماران مبتلا به سکته قلبی و گروه کنترل در بیرجند
804 مرتبه مشاهده شده

مقایسه پلی مورفیسم (C677T) ژن متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز و سطوح هموسیستئین در بیماران مبتلا به سکته قلبی و گروه کنترل در بیرجند

بومی قوچان عتیق، معصومه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WG ٣٠٠ ‫ب‬٧٨٧‫م‬ ١٣٩٥
 2. شماره پایان نامه:774
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: بومی قوچان عتیق، معصومه.
 5. عنوان:مقایسه پلی مورفیسم (C677T) ژن متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز و سطوح هموسیستئین در بیماران مبتلا به سکته قلبی و گروه کنترل در بیرجند / ارائه دهنده معصومه بومی قوچان عتیق.
 6. Title: Comparison of MTHFR C677T gene polymorphism and homocystein levels in patient with myocardial infarction and control group in birjand
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1395.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:بیوشیمی بالینی
 13. توصیف ظاهری:ز، 116 ص.: جدول، نمودار
 14. خلاصه:مقدمه و هدف: مطالعات نشان داده اند که افزایش سطوح هموسیستئین می تواند یک ریسک فاکتور بیماری های قلبی عروقی باشد. یکی از مهمترین عوامل ژنتیکی افزایش دهنده هموسیستئین پلی مورفیسم MTHFR 677 C˃T می باشد. هدف از این مطالعه بررسی نقش این پلی مورفیسم و سطوح هموسیستئین با سکته قلبی بوده است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر بصورت موردی – شاهدی بر روی 45 بیمار مبتلا به سکته قلبی بستری در بیمارستان ولیعصر بیرجند از دی ماه 93 تا تیر ماه 94 و انتخاب غیر تصادفی 45 فرد سالم همسان شده با گروه بیمار در شهر بیرجند انجام شد. ژنوتیپ های حاصل از این جابجایی به روش PCR-RFLP و سطوح هموسیستئین به روش الایزا اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از ورژن 15 نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مناسب (ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یکطرفه، t-test و تست خی دو) در سطح معنی داری 0/05˃P تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: فراوانی آلل 677C˃T بطور معنی داری در بین بیماران و گروه کنترل متفاوت بود (0/41 در مقابل 0/18). پلی مورفیسم MTHFR 677C˃T (در گروه شاهد: CT=، 26/7 ،CC=68/9، TT=4/4 و در گروه بیماران: CC=35/6، CT=46/7 و 17/8=TT درصد) بطور معنی داری با سکته قلبی مرتبط بود، به گونه ای که با 0/004=P تائید شد.همچنین سطوح بالاتری از هموسیستئین در بیماران نسبت به گروه شاهد مشاهده شد(8/09±15/77 در مقابل 6/75±12/91 میکرومول بر لیتر، P=0.11). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که پلی مورفیسم MTHFR 677C˃T می تواند به عنوان یک عامل خطر زا برای ابتلا به سکته قلبی و بررسی چنین پلی مورفیسمی در افراد مستعد ابتلا به بیماری های قلبی عروقی می تواند مفید باشد
 15. خلاصه:Introdaction: Studies have shown that elevated homocysteine plasma concentration can be a risk factor for cardiovascular disease. The C677T MTHFR gene polymorphism is related to MTHFR enzyme activity and to plasma homocysteine concentration. The aim of this study was to to investigate an association of this polymorphism with myocardial infarction. Material and Methods: The present case - control study was conducted on 45 patients who were identified with myocardial infarction and 45 healthy subjects matched with the patient group. The genotypes were determined using PCR-RFLP method and homocysteine levels were measured by ELISA. Data analysis was performed using SPSS software. Result: The allele frequencies of C677T differed significantly between patients with myocardial infarction and controls (0.41 vs. 0.18). Polymorphisms of MTHFR 677C> T (in control grupe: CC=68.9, CT=26.7, TT=4.4 and in patient grupe CC=35.6, CT=46.7, TT=17.8%) was significantly associated with myocardial infarction, supported by a P value 0.04. Also higher levels of homocysteine observed in patients compared to the control group (15.77 vs. 12.91). Conclusion: The results showed that polymorphisms of MTHFR 677 C> T and increased levels of homocysteine can be a risk factor for myocardial infarction and testing of this polymorphism in patients susceptible to coronary vascular disease can be useful
 16. توصیفگر: انفارکتوس ماهیجه قلب   Myocardial Infarction
 17. توصیفگر: بیماری های قلب و عروق   Cardiovascular Diseases
 18. توصیفگر: عوامل خطر   Risk Factors
 19. توصیفگر: اسیدهای آمینه   Amino Acids
 20. توصیفگر: هموسیستئین   Homocysteine
 21. توصیفگر: پلی مورفیسم (ژنتیک)   Polymorphism
 22. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 23. توصیفگر: ژنتیک   Genetics
 24. توصیفگر: سوخت و ساز   metabolism
 25. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 26. توصیفگر: بیرجند   Birjand
 27. استاد راهنما. ملکانه، محمد
 28. استاد مشاور. عنانی سراب، غلامرضا
 29. استاد مشاور. مشرقی مقدم، حمیدرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها