درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی نسب آدنوئیدال - نازوفارنژیال (AN ratio) در کودکان مبتلا به اوتیت مدیا ترشحی (OME) و عوامل مرتبط با آن
1213 مرتبه مشاهده شده

بررسی نسب آدنوئیدال - نازوفارنژیال (AN ratio) در کودکان مبتلا به اوتیت مدیا ترشحی (OME) و عوامل مرتبط با آن

طالبیان، سینا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WV ٢٣٢ ‫ط‬١٩٢‫ب‬ ١٣٩٥
 2. شماره پایان نامه:843
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: طالبیان، سینا.
 5. عنوان:بررسی نسب آدنوئیدال - نازوفارنژیال (AN ratio) در کودکان مبتلا به اوتیت مدیا ترشحی (OME) و عوامل مرتبط با آن / نگارش سینا طالبیان.
 6. Title: Adenoidal-nasopharyngeal ratio in infants with otitis media with effusion and its related factors / By Sina Talebian
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1395.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ص، 82 ص.: جدول، مصور
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: التهاب گوش میانی یکی از مهمترین مشکلات سلامت افراد جامعه به ویژه کودکان می باشد. یکی از مهم ترین علل التهاب گوش میانی هیپرتروفی آدنوئید و انسداد مسیر شیپور استاش می باشد. جهت تشخیص این بیماری در کنار وجود علائمی همچون تنفس دهانی از گرافی لترال گردن استفاده می گردد. در خصوص نقش این گرافی در مدیریت درمان این بیماران اختلاف نظر زیادی وجود دارد. هدف از اجرا این طرح بررسی نسب آدنوئیدال-نازوفارنژیال (AN ratio) در کودکان مبتلا به اوتیت مدیا ترشحی (OME) و ارتباط آن با فاکتورهای مختلف بوده است. مواد و روشها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بود. کودکان مراجعه کننده به کلینیک های ENT وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد با شکایت کاهش شنوایی طی بهار و پاییز 1395 به مطالعه وارد شدند. حجم نمونه با استفاده از مطالعات مشابه حداقل برابر 17 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود. داده ها توسط چک لیستی حاوی اطلاعات دموگرافیک و سایر متغیرها مطالعه جمع آوری گردید. از کلیه کودکان حائز شرایط مطالعه قبل از عمل گرافی لترال گردن اخذ و مقادیر اندازه آدنوئیدال، نازوفارنژیال و نسبت آن ها محاسبه گردید. سپس قبل از عمل از طریق لارنگوسکوپی مستقیم اندازه آدنوئید ثبت گردید. بعد از انجام آدنوئیدکتومی، نمونه بافتی تحت بررسی پاتولوژیک قرار گرفت. داده ها به نرم افزار SPSS 21 وارد و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و آزمون یومن ویتنی آنالیز شدند ( 0/05≥p) یافته ها: در مجموع 27 کودک به مطالعه وارد شدند. اغلب بیماران مذکر بوده (19 نفر، 70/4) و میانگین سن آن ها 2/52±7/81 سال بوده است. تمامی بیماران مورد بررسی در این مطالعه علامتدار بودند. فراوانترین علامت بیماران تنفس دهانی (27 مورد، 100 درصد) بود. میانگین AN ratio برابر 0/099±0/825، میانگین اندازه پاتولوژیک آدنوئید برابر 5/97±18/22 میلی متر و میانگین اندازه آدنوئید در معیانه حین عمل برابر 5/33±19/15 میلی متر بود. نسب آدنوئیدال-نازوفارنژیال با اندازه غده آدنویید حین عمل جراحی (0/01=p و 0/46+=r) و اندازه غده آدنویید در پاتولوژی (0/02=p و 0/44+=r) ارتباط مثبت معناداری داشت. نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر می توان از AN ratio در تخمین اندازه واقعی آدنوئید و نیاز به عمل آدنوئیدکتومی استفاده نمود. با توجه به ارزان، کم عارضه و در دسترس بودن این روش تشخیصی محققین استفاده از این روش را توصیه می نمایند
 14. خلاصه:Introduction and objectives: Otitis media is a major health problem specially in pediatric population. Otitis media is usually resulted from adenoid hypertrophy and Eustachian tube obstruction. Beside symptoms like mouth breathing, lateral neck radiography was used to diagnose otitis media. there are huge controversies regarding lateral neck radiography rule in treatment management of this patients. The objective of this study was evaluating Adenoid Nasopharyngeal Ratio (AN ratio) in children with otitis media with effusion (OME) and its relation with different factors. Materials and methods: This is a cross-sectional study. Children presenting to ENT clinics affiliated with Mashhad University of medical science with hearing loss symptom during spring and fall of 1395 were enrolled in study. Using similar studies, sample size was evaluated to be around at least 17 persons. Convenience sampling was used in this study. Data was collected using forms containing demographic data and other variants. Lateral neck radiographs of children eligible for study were taken before surgery and adenoid and nasopharyngeal measurement and their ratio were evaluated. Adenoid measurements were evaluated using direct laryngoscopy before surgery. After adenoidectomy, pathologic analysis was performed on tissue samples. The obtained data were recorded using Statistical Package for Social sciences 21 and were analyzed using Pearson correlation coefficient, independent t-test and U Mann Whitney test (p≤0.05). Results: A total of 27 children were enrolled in study. Majority of patients were male (19 boys, 70.4%) and the mean age were 7.81±2.52. All patients in this study were symptomatic and most frequent symptom was mouth breathing (27 samples, 100%). The mean AN ratio was 0.825±0.099, the mean adenoid pathologic measurements was 18.22±5.97 millimeter and the average size of adenoid during surgery examination was 5.33 ± 19.15 mm. adenoid nasopharyngeal ratio using adenoid gland measurements during surgery (r=+0.46, p=0.01) and the size of the adenoid gland in pathology (r= +0.44, p=0.02) had a significant positive relationship. Conclusions: based on the results of this study AN ratio can be used to estimate the actual size of adenoid and necessity of Adenoidectomy surgery. Considering cheapness, negligible side effects and availability of these diagnostic method researchers recommend using this procedure
 15. توصیفگر: اوتیت چرکی گوش میانی   Otitis Media, Suppurative
 16. توصیفگر: اوتیت میانی   Otitis Media
 17. توصیفگر: بیماری های گوش   Ear Diseases
 18. توصیفگر: اوتیت میانی همراه با ترشحات   Otitis Media with Effusion
 19. توصیفگر: هیپرتروفی   Hypertrophy
 20. توصیفگر: برداشتن لوزه سوم   Adenoidectomy
 21. توصیفگر: انسداد راه هوایی   Airway Obstruction
 22. توصیفگر: حلق بینی   Nasopharynx
 23. توصیفگر: درمان   Therapy
 24. توصیفگر: سینوس های اطراف بینی   Paranasal Sinuses
 25. توصیفگر: جراحی   Surgery
 26. توصیفگر: کودکان   Child
 27. توصیفگر: عوارض   Complications
 28. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 29. توصیفگر: تصویربرداری تشخیصی   Diagnostic Imaging
 30. توصیفگر: مشهد   Mashhad
 31. استاد راهنما. گلبویی، حسن
 32. استاد مشاور. شریف زاده، غلامرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها