درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارزیابی عملکرد تشخیصی پزشکان (عمومی ‌یا متخصص) در بیماران مشکوک به آپاندیسیت بستری در بیمارستان امام رضا (ع) شهر بیرجند در نیمه دوم سال 1394
718 مرتبه مشاهده شده

ارزیابی عملکرد تشخیصی پزشکان (عمومی ‌یا متخصص) در بیماران مشکوک به آپاندیسیت بستری در بیمارستان امام رضا (ع) شهر بیرجند در نیمه دوم سال 1394

مسعودی، نرجس.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WI ٥٣٥ ‫م‬٥٥٣‫الف‬ ١٣٩٥
 2. شماره پایان نامه:798
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: مسعودی، نرجس.
 5. عنوان:ارزیابی عملکرد تشخیصی پزشکان (عمومی ‌یا متخصص) در بیماران مشکوک به آپاندیسیت بستری در بیمارستان امام رضا (ع) شهر بیرجند در نیمه دوم سال 1394 / نگارش نرجس مسعودی.
 6. Title: An evaluation of (general and specialist) physicians’ diagnostic performances in patients with suspected appendicitis admitted in Birjand-based Imam Reza Hospital in 2015’s second half / Narjes Masoodi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1395.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:و، 61 ص.: جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: آپاندیسیت حاد با میزان شیوع 7-8 درصد یکی از شایعترین اورژانس های جراحی عمومی در سراسر جهان است. با توجه به عوارض و پیامدهایی که عدم مراجعه به موقع بیمار و عدم تشخیص پزشک و ، میتواند برای بیماران به دنبال داشته باشد، این مطالعه به ارزیابی عملکرد تشخیصی پزشکان (عمومی ‌یا متخصص) در بیماران مشکوک به آپاندیسیت بستری در بیمارستان امام رضا (ع) شهر بیرجند در نیمه دوم سال 1394 پرداخته است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 147 نفر از بیمارانی که در نیمه دوم سال 1394 با تشخیص آپاندیسیت حاد در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند بستری و تحت جراحی قرار گرفته اند، سیر تشخیصی و درمانی آنها از زمان شروع علائم تا بستری و عمل جراحی با استفاده از پرسشنامه و چک لیست مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از مشخص شدن نتیجه هیستوپاتولوژی، موارد قطعی آپاندیسیت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 15 و آزمون های آماری کای اسکوئر، فیشر و من ویتنی یو تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در بررسی 147 بیمار، میانگین سنی 13/32±24/45 و شکایت اصلی همه بیماران درد شکمی‌ بود. محل درد اولیه در 52 درصد در ناحیه پاراامبلیکال بود و 105 نفر (71/42%) از بیماران در زمان مراجعه علایم تیپیک و 42 نفر (28/57%) علایم آنتیپیک داشتند. در 74/8 درصد بیماران آپاندیسیت منجر به هیچ عارضه ای نشده بود و 21/1 درصد آنها با پریتونیت ژنرالیزه در سرویس جراحی بستری شدند. توزیع فراوانی افرادی که در موارد آپاندسیت عارضه دار تحت معاینه بالینی قرار گرفته بودند (22 نفر) به نسبت موارد بدون عارضه (99 نفر) به طور معناداری کمتر بود (0/001>p). تفاوت معناداری از نظر آماری بین موارد آپاندیسیت عارضه دار و بدون عارضه از نظر آزمایشات و تصویربرداری های درخواستی و نوع برخورد بالینی اولین پزشک درمانگر وجود داشت (0/033=p). گرچه در هر دو گروه ارجاع مستقیم در رتبه اول قرار داشت ولی در موارد عارضه دار تعداد زیادی با تجویز دارویی و بدون هیچ توصیه یا هشداری ترخیص شده بودند. نتیجه گیری: با توجه به این نتایج افزایش آگاهی مردم در خصوص مراجعه سریع ضروری به نظر می رسد و همچنین به پزشکان توصیه می شود در صورت علایم و نشانه های اولیه آپاندیسیت، در اسرع وقت بیماران جهت اقدامات تشخیصی تخصصی دقیق ارجاع گردند تا اقدامات سریع جهت درمان مناسب صورت گیرد
 14. خلاصه:Background: With a prevalence rate of 7-8 percent, acute appendicitis is one of the most common public surgical emergencies worldwide. Due to the complications of this disease because of lack of medical diagnosis and not on-time arrival of patients, this study evaluated the diagnostic performance of doctors (general or specialist) in patients with suspected appendicitis admitted in Imam Reza Hospital of Birjand in 2015’s second half. Materials and Methods: In this cross-sectional study, diagnostic and treatment process from the onset of symptoms to hospitalization and surgery of 147 patients with a diagnosis of acute appendicitis undergone surgery in the second half of 2015 in Imam Reza (AS) hospital in Birjand have been evaluated using questionnaires and checklist. After determining the result of the histopathology, confirmed appendicitis cases have been analyzed. The data are analyzed using statistical software SPSS 15 and statistical tests of chi-square, Fisher and Mann-Whitney U. Results: In the study, mean age of 147 patients was 24.45 ± 13.32 and all patients were complaining of abdominal pain. The initial pain in 52% was in paraumbilical and 105 (71.42%) of patients presented typical symptoms and 42 (28.57%) had untypical symptoms. Appendicitis in 74.8 percent of patients had led to no complications and 21.1% of them were admitted with generalized peritonitis in surgery. Distribution of the people in cases of complicated appendicitis evaluated by clinical examination (N = 22) was significantly lower than uncomplicated cases (99 patients) (0.001> p). Statistically significant difference was seen between the cases of complicated and uncomplicated appendicitis in terms of testing, imaging, first physician therapist and clinical treatment (p= 0.033). Although both groups had direct reference in the first place, many cases of complicated appendicitis were discharged with prescription medication and without any advice or warnings. Conclusion: Based on these results, it is necessary to raise awareness about the quick lookup. It is also recommended to physicians in observing early signs and symptoms of appendicitis to accurately refer the patients to specialized diagnostic procedures to take quick actions and appropriate treatment
 15. توصیفگر: آپاندیسیت   Appendicitis
 16. توصیفگر: شکم حاد   Abdomen, Acute
 17. توصیفگر: آپاندیس   Appendix
 18. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 19. توصیفگر: بیرجند   Birjand
 20. استاد راهنما. وجدان، امیرکاظم
 21. استاد مشاور. ناصح، قدرت الله

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها