درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تأثیر پیامکهای آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی عروقی
991 مرتبه مشاهده شده

تأثیر پیامکهای آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی عروقی

مظهری مجد، حسین.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WG ١٢٠ ‫م‬٦٤٤‫ت‬ ١٣٩٥
 2. شماره پایان نامه:B9406
 3. کد دانشکده:بهداشت
 4. پديدآور: مظهری مجد، حسین.
 5. عنوان:تأثیر پیامکهای آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی عروقی / نگارش حسین مظهری مجد.
 6. Title: Impact of Educational Short Massages (SMS) Based on Health Belief Model on Adopting Preventive Behaviors of Cardiovascular Diseases / By Hossein Mazhari Majd
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده بهداشت
 10. سال اخذ مدرك:1395.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 13. توصیف ظاهری:ط، 69، ع ص.: جدول، نمودار
 14. خلاصه:سابقه و هدف: بیماریهای قلبی عروقی شایعترین علت مرگ در بیشتر کشورها و در ایران علت 39/3 درصد مرگ و اولین علت مرگ هستند. در ایجاد این بیماریها عوامل خطر قابل تعدیل (سیگار، تغذیه، الکل و فعالیت فیزیکی) و غیر قابل تعدیل (سن، جنس، ژنتیک و سابقه خانوادگی) دخالت دارند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر پیامکهای آموزشی طراحی شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی عروقی انجام شد. روشها: این مطالعه تجربی از نوع کارآزمایی میدانی شاهد دار تصادفی روی 92 نفر افراد در معرض خطر بیماریهای قلبی عروقی تحت پوشش 2 پایگاه سلامت شهر بیرجند در زمستان 95 انجام شد. افراد مورد مطالعه به طور تصادفی در دو گروه مداخله (46 نفر) و شاهد (46 نفر) قرار گرفتند و برای گروه مداخله 72 پیامک آموزشی در مدت 36 روز ارسال گردید. داده ها توسط پرسشنامه ای خود ساخته شامل متغیر های دمو گرافیک، سوالات آگاهی، سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی عروقی جمع آوری گردید و توسط SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمونهای آماری T-test، ANOVA و آنالیز واریانس تکرار شونده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاء ﻣﺪل اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در دوﮔﺮوه وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺖ، اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ازﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ، آزمون آماری آنالیز واریانس تکرار شده نشان دادکه در گروه مداخله میانگین نمرات متغیرهای حساسیت درک شده (0/001=P) ، منافع درک شده (0/035=P) و رفتار (0/001=P) اﻓﺰاﯾﺶﻣﻌﻨﯽ دار و میانگین نمرات متغییر موانع درک شده (0/015=P)کاهش معنی دار یافت ولی در سازه های شدت درک شده (0/61=P) و خودکارآمدی (0/32=P) این اختلاف معنی دار نبود و در گروه شاهد، بر اساس نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس تکرار شده فقط در سازه حساسیت درک شده (0/001=P) اختلاف معنی دار و در سایر سازه ها اختلاف معنی داری نشان نداد. نتیجه گیری: این مطالعه اثر بخشی پیامک های آموزشی طراحی شده در افزایش میزان حساسیت درک شده، منافع درک شده و کاهش موانع درک شده و انجام رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی عروقی را تأیید می کند و از مدل اعتقاد بهداشتی می توان به عنوان چهارچوبی برای طراحی برنامه های آموزشی پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی استفاده کرد
 15. خلاصه:Introduction: Cardiovascular disease is the most common cause of mortality in most countries and the leading cause in Iran. There are two categories of risk-factors associated with this disease including modifiable risk factors such as smoking, dietary habits, alcohol consumption and physical activity and non-modifiable factors such as age, gender, genetics and family history.The aim of this study was to determine the effect of educational text messages designed based on health belief model on adopting cardiovascular preventive behaviors. Methods: This randomized controlled trial study was performed on 92 people at risk of cardiovascular disease covered by two health centers in the city of Birjand in the winter of 2017. The subjects were randomly divided into two groups: intervention (46) and control group (46), and for the intervention group, 72 SMS were sent in 36 days. Data were collected using a self-made questionnaire including demographic variables, awareness questions, health belief model constructs and preventive behaviors of cardiovascular disease. Data were analyzed by SPSS version 16 using T-test, ANOVA and Statistical analysis of variance. The significant level was set at α=0.05. Results: Before intervention, there was no significant difference in demographic variables, mean score of knowledge, performance, and components of the health belief model in the two groups. after educational intervention, Repeated variance analysis test showed that in the intervention group, the mean scores of the perceived susceptibility variables (P = 0/001), perceived benefits (P = 0/035) and behavior (P = 0.001) were significantly increased and mean scores of perceived barriers (P = 0.015) were significantly decreased but in the construct Perceived severity (P = 0.61) and self-efficacy (P = 0.32) were not significant and. in the control group, based on the statistical test results Repeated variance analysis only showed a significant difference in perceived susceptibility construct (P = 0.001), and in other constructs there was no significant difference. Conclusion: This study confirms the effectiveness of designed educational textmessages to increase the perceived sensitivity, perceived benefits, reduction of perceived barriers and the performance preventive behaviors of cardiovascular disease, and the Health Belief Model can be used as a framework for designing educational programs for the prevention of cardiovascular disease
 16. توصیفگر: بیماری های قلب و عروق   Cardiovascular Diseaeses
 17. توصیفگر: آموزش برنامه ای   Programmed Instruction
 18. توصیفگر: آموزش بهداشت   Health Education
 19. توصیفگر: رفتار درمانی   Behavior Therapy
 20. توصیفگر: ارزشیابی برنامه   Program Evaluation
 21. توصیفگر: پیامک زدن   Text Messaging
 22. توصیفگر: روش ها   Methods
 23. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 24. استاد راهنما. شریف زاده، غلامرضا
 25. استاد مشاور. مودی، میترا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها