درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و محافظت کنندگی عصاره آبی میوه عناب در مقابل آسیبهای القا شده با t-BHP در سلولهای فیبروبلاست انسانی و اثرات سایتوتوکسیک آن در سلولهای Caco-2 سرطان کولورکتال
982 مرتبه مشاهده شده

ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و محافظت کنندگی عصاره آبی میوه عناب در مقابل آسیبهای القا شده با t-BHP در سلولهای فیبروبلاست انسانی و اثرات سایتوتوکسیک آن در سلولهای Caco-2 سرطان کولورکتال

عرب، مینا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis QV ٣٢٥ ‫ع‬٥١١‫الف‬ ١٣٩٦
 2. شماره پایان نامه:852
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: عرب، مینا.
 5. عنوان:ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و محافظت کنندگی عصاره آبی میوه عناب در مقابل آسیبهای القا شده با t-BHP در سلولهای فیبروبلاست انسانی و اثرات سایتوتوکسیک آن در سلولهای Caco-2 سرطان کولورکتال / نگارش مینا عرب.
 6. Title: Evaluation of antioxidant and cytoprotective effects of aqueous extract of Ziziphus jujuba Mill. fruit against tert-butyl hydroperoxide-induced damages on human fibroblast cells and its cytotoxic effects on Caco-2 colorectal cancer cells / By Mina Arab
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1396.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:بیوشیمی بالینی
 13. توصیف ظاهری:ل، 111 ص.: جدول، نمودار، مصور
 14. خلاصه:مقدمه و هدف: استرس اکسیداتیو نقش مهمی در ایجاد و پیشرفت بسیاری از بیماریهای انسانی دارد. از طرفی، بسیاری از ترکیبات آنتی اکسیدانی می توانند رادیکالهای آزاد اضافی را خنثی و از سلولها در برابر اثرات سمی شان محافظت کنند و در پیشگیری و درمان بیماریها حائز اهمیت باشند. لذا هدف از این تحقیق، بررسی خواص آنتی اکسیدانی و محافظتی عصاره آبی میوه عناب (Ziziphus jujuba Mill.) در مقابل آسیب های القا شده با ترشیل بوتیل هیدروپراکسید (t-BHP) در سلولهای فیبروبلاست انسانی و اثرات سایتوتوکسیک آن در سلولهای Caco-2 سرطان کولورکتال بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، سلولهای فیبروبلاست انسانی با غلظتهای مختلف (mg/ml8-1) عناب به مدت 24 ساعت پیش تیمار شدند و بعد مواجهه 24 ساعته با t-BHP (µM75) صورت گرفت. قابلیت زنده ماندن سلولها با کمک تست MTT بررسی شد. فعالیت آنتی اکسیدانی محیط کشت رویی سلولهای تیمارشده با استفاده از روشهای FRAP و DPPH و فعالیت آنتی اکسیدانی درون سلولی با کمک تست CAA ارزیابی شد. همچنین سنجش میزان گروه های تایول و میزان آسیب به پروتئین ها بر روی لیزات سلول های تیمارشده انجام گرفت. علاوه براین، جهت ارزیابی اثرات سایتوتوکسیک عناب، سلولهای Caco-2 با غلظت های مختلف (mg/ml32-2) این گیاه به مدت 24 و 48 ساعت تیمار شدند. سپس تغییرات مورفولوژی، توان بقاء سلولی، میزان فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز و میزان ROS درون سلولی بر روی سلولهای Caco-2 تیمارشده سنجیده شد. تست های مربوط به هر نمونه سه بار تکرار گردید و آنالیز آماری داده ها با استفاده از آزمون one-way ANOVA و تست تعقیبی Tukey انجام شد. یافته ها: نتایج ما نشان داد که تیمار با t-BHP قابلیت زنده ماندن سلولهای فیبروبلاست انسانی را به طور معنی داری کاهش می دهد درحالی که پیش تیمار با عناب، در یک رفتار وابسته به دوز، میزان زنده ماندن سلول ها را به طور معنی داری افزایش می دهد (0/001≥P). پیش تیمار با عناب سبب افزایش معنی دار ظرفیت آنتی اکسیدانی و مهار رادیکال های پروکسیل تولید شده توسط t-BHP در محیط کشت سلول های فیبروبلاست انسانی در یک روند وابسته به غلظت شد (0/001≥P). علاوه براین، عناب توانسته بود فعالیت آنتی اکسیدانی درون سلولی سلول های فیبروبلاست انسانی را به صورت وابسته به دوز، به طور معنی داری افزایش دهد (0/001≥P). تیمار سلول های فیبروبلاست با بالاترین غلظت عناب (mg/ml8) سبب افزایش معنی دار گروه های تایول شده بود (0/001≥P) ولی هیچگونه تغییرات معنی داری در میزان آسیب به پروتئین ها مشاهده نشد. تیمار سلول های Caco-2 با عناب در مقایسه با گروه کنترل، سبب تغییرات مورفولوژی در آنها شده بود. نتایج نشان داد که عناب در یک رفتار وابسته به غلظت و زمان، به صورت معنی داری تکثیر سلول های سرطانی را مهار کرد (0/01≥P) و سبب افزایش معنی دار میزان فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز شده بود (0/001≥P). علاوه براین، غلظت های مختلف عناب توانسته بود در یک رفتار وابسته به دوز، ROSهای تولیدی از t-BHP را در سلول ها به طور معنی داری کاهش دهد (0/001≥P). نتیجه گیری: این نتایج نشان دادند که عصاره آبی میوه عناب می تواند از سمیت سلولی القاشده با t-BHP از طریق بالابردن ظرفیت آنتی اکسیدانی در سلول ها و محیط کشت سلولی حفاظت کند؛ بنابراین، عناب دارای پتانسیل درمانی در بیماری های ناشی از استرس اکسیداتیو می باشد. همچنین با دارا بودن خواص ضدسرطانی، به نظر می رسد که این گیاه می تواند در پیشگیری و درمان سرطان کولورکتال استفاده گردد. اما هنوز به مطالعات بیشتری درباره خواص عناب در محیط in vivo مورد نیاز است
 15. خلاصه:Background: Oxidative stress plays a major role in the development of various human diseases. However, many antioxidant compounds can neutralize the excess of free radicals, protect the cells against their toxic effects, and help prevent or treat a disease. This study investigated the antioxidant and cytoprotective effects of the aqueous extract of the Ziziphus jujuba fruit on the tert-butyl hydroperoxide-induced damage on human fibroblast cells and its cytotoxic effects on Caco-2 colorectal cancer cells. Method: In this experimental study, human fibroblast cells were pretreated with different concentrations (1-8mg/mL) of Z.jujuba for 24h and exposed to 75µM t-BHP for another 24h. Cell viability was determined by the MTT assay. The antioxidant activity of the treated cells culture medium was determined using the DPPH and FRAP methods, and the intracellular antioxidant activity was evaluated with the CAA assay. Also, the amount of thiol groups and protein damages were evaluated on lysate of the treated cells. Moreover, to evaluate the cytotoxic effects of Z.jujuba, Caco-2 cells were treated with different concentrations (2-32mg/mL) of this plant for 24 and 48h. Then, morphological changes, cell viability, LDH activity and intracellular ROS were evaluated on treated caco-2 cells. All experiments were done in triplicate and the results were analysed by One-Way ANOVA test and Tukey post hoc test. Results: Our data showed that treatment with t-BHP reduced significantly cell viability of human fibroblast cells while pretreatment with Z.jujuba increased significantly cell viability in a dose-dependent manner (P≤0.001). Pretreatment with Z. jujuba increased significantly the antioxidant capacity and scavenged the t-BHP-produced peroxyl radicals in the human fibroblast cell medium in a dose-dependent manner (P≤0.001). Moreover, Z.jujuba increased significantly the intracellular antioxidant activity of human fibroblast cells (P≤0.001). Treatment of fibroblast cells with the highest concentration of Z.jujuba (8mg/ml) significantly increased thiol groups (P≤0.001) but any significant changes on protein damages were not seen. Treatment of caco-2 cells with Z.jujuba caused morphological changes compare to control cells. The results showed significant decrease in cell viability (P≤0.01) and increase in LDH activity in a dose and time dependent manner (P≤0.001). The intracellular ROS produced with t-BHP was reduced with different concentrations of Z.jujuba in a dose dependent manner, as well (P≤0.001).Conclusions: These results demonstrated that the aqueous extract of Z.jujuba fruit can prevent t-BHP-induced cellular toxicity by enhancing the antioxidant activity in cells and their medium. So, Z.jujuba has a therapeutic potential to attenuate oxidative stress-induced diseases. We also showed that Z.jujuba had anticancer effects so could be used in prevention and treatment of colorectal cancer. To this end, we needed further in vivo study
 16. توصیفگر: آنتی اکسیدان ها   Antioxidants
 17. توصیفگر: فیبروبلاست ها   Fibroblasts
 18. توصیفگر: استرس اکسیداتیو   Oxidative Stress
 19. توصیفگر: سرطات های کولورکتال   Colorectal Neoplasms
 20. توصیفگر: عناب   Jujuba
 21. توصیفگر: عصاره های گیاهی   Plant Extracts
 22. توصیفگر: استفاده درمانی   Therapeutic Use
 23. توصیفگر: شیمی   Chemistry
 24. توصیفگر: درمان   Therapy
 25. استاد راهنما. زربان، اصغر
 26. استاد راهنما. خراشادی زاده، محسن

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها