درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی گرلین در تشخیص آپاندیسیت حاد قبل از عمل جراحی
1440 مرتبه مشاهده شده

بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی گرلین در تشخیص آپاندیسیت حاد قبل از عمل جراحی

یاهوئیان، نرجس.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WI ٥٣٥ ‫ی‬٣١‫ب‬ ١٣٩٦
 2. شماره پایان نامه:825
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: یاهوئیان، نرجس.
 5. عنوان:بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی گرلین در تشخیص آپاندیسیت حاد قبل از عمل جراحی / ارائه دهنده نرجس یاهوئیان.
 6. Title: An assessment of the diagnostic power of serum Ghrelin level in preoperative diagnosis of acute appendicitis / By Narjes Yahooian
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1396.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ث، 69 ص.: جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه: آپاندیسیت یکی از شایعترین علل درد شکمی نیازمند جراحی است که با علائمی همچون بی اشتهایی و تهوع همراهی دارد. هورمون گرلین برای اولین بار توسط کو جیما و همکاران در سال 1999 در معده کشف و به عنوان هورمون گرسنگی (اشتها) نامیده شد. با توجه به بی اشتهایی در آپاندیسیت حاد لذا ما بر آن شدیم تا در این مطالعه به بررسی کمی سطح سرمی گرلین در تشخیص آپاندیسیت حاد قبل از عمل جراحی بپردازیم. روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند انجام پذیرفت. پس از اخذ رضایت آگاهانه و دوازده ساعت قبل عمل یک نمونه خون از ورید بازویی افراد در حالت ناشتا گرفته شده و پس از سانتریفیوژ نمودن نمونه های خون، سرم آن تهیه در لوله های اپندورف درب دار، در شرائط انجماد 80- تا زمان انجام آزمایش نگهداری شدند. جهت بررسی سطح گرلین سرمی از کیت های تحقیقاتی الایزا Human Gherlin (GHRL) ساخت شرکت ZellBio GmbH کشور آلمان استفاده گردید. پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات به نرم افزار SPSS 21 وارد و توسط آزمون آماری Mann-Whitney در سطح معناداری 0/05≥p آنالیز شدند. جهت بررسی حساسیت و اختصاصیت سطح گرلین از منحنی ROC استفاده گردید. نتایج: در مجموع 20 بیمار به مطالعه وارد شدند. میانگین سنی بیماران مورد بررسی 10.95±29.75 سال بوده است. فراوانی تهوع، استفراغ، تب، مهاجرت درد، بی اشتهایی و تندرنس RLQ در کل بیماران تحت بررسی به ترتیب 80 درصد، 55 درصد، صفر درصد، 55 درصد، 85 درصد و 95 درصد بوده است. در بررسی گزارش پاتولوژی بیماران مورد بررسی که با شک به آپاندیسیت تحت آپاندکتومی قرار گرفته بودند تشخیص در 50 درصد بیماران تایید گردید. وجود درد RLQ و بی اشتهایی بیشترین حساسیت (90 درصد) و وجود استفراغ بیشترین اختصاصیت (50 درصد) را در تشخیص آپاندیسیت داشته است. سطح گرلین سرمی در بیماران با پاسخ آسیب شناسی آپاندیسیت بالاتر از بیماران با پاسخ آسیب شناسی نرمال بود (1=p). مقادیر Area Under the Curve در بررسی حساسیت و اختصاصیت سطح گرلین در تشخیص آپاندیسیت برابر 0.500 بوده است نشان دهنده ارزش ضعیف (poor) این مارکر می باشد. حساسیت، اختصاصیت، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی سطح پایین گرلین در تشخیص آپاندیسیت به ترتیب 70، 30، 50 و 50 درصد محاسبه گردید. نتیجه‌گیری: علیرغم وجود بی اشتهایی قابل ملاحظه در بین بیماران براساس نتایج مطالعه حاضر سطوح گرلین که به نوعی نمایگر اشتها می باشد و لذا احتمالا از اهمیتی در تشخیص آپاندیسیت برخوردار نمی باشد. با توجه به این احتمال، محققین بررسی آن حداقل در جامعه بیماران مورد بررسی را توصیه نمی نمایند
 14. خلاصه:Background: Appendicitis one of the most common causes of abdominal pain leading to surgery that has symptoms such as anorexia and nausea. The Gherline hormone was first discovered in the stomach by Koo Jima et al. In 1999 and was called the "hormone of hunger" (appetite). Due to the lack of appetite for acute appendicitis, we decided to assess the diagnostic power of serum Ghrelin level in preoperative diagnosis of acute appendicitis. Method: This cross sectional study was performed on a number of patients under appendectomy with diagnosis of acute appendicitis in Imam Reza Hospital of Birjand. After taking consciously and twelve hours before operation, a blood sample from the brachial vein of the subjects was taken in fasting state, and after centrifugation of blood samples, the serum was prepared in an opendorp tube, under freezing conditions of -80 until the test was performed. To test the serum ghrelin level, the Human Gherlin (GHRL) ELISA Kit, manufactured by ZellBio GmbH in Germany, was used. Data were collected by SPSS 21 software and analyzed by Mann-Whitney test at a significance level of p≤0.05. To evaluate the sensitivity and specificity of the ghrelin surface, the ROC curve was used. Results: A total of 20 patients were enrolled. The mean age of the patients was 29.75 ± 10.95 years. The frequency of nausea, vomiting, fever, pain migration, anorexia, and RLQ tenderness was 80%, 55%, 0%, 55%, 85% and 95%, respectively. Diagnosis was confirmed in 50% of patients pathologically. RLQ pain and anorexia had the highest sensitivity (902%) and vomiting had the highest specificity (50%) in the diagnosis of appendicitis. The mean serum ghrelin level in patients with appendicitis was higher than people with normal pathology (p = 1). Thr area under the curve values for the sensitivity and specificity of the ghrelin level in the diagnosis of appendicitis was 0.500, indicating the poor value of this marker. Conclusion: However anorexia was prevalent among patients with appendicitis and ghrelin represent the level of it, the results of this study failed to demonstrate a significant value for assessment of ghrelin in diagnosis of appendicitis
 15. توصیفگر: آپاندیسیت   Appendicitis
 16. توصیفگر: شکم حاد   Abdomen, Acute
 17. توصیفگر: آپاندیس   Appendix
 18. توصیفگر: گیرنده های گرلین   Receptors, Ghrelin
 19. توصیفگر: گرلین   Ghrelin
 20. توصیفگر: بیماری حاد   Acute Disease
 21. توصیفگر: تست های روتین تشخیص بیماری   Diagnostic Tests, Routine
 22. توصیفگر: خون   Blood
 23. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 24. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 25. استاد راهنما. آموزشی، احمد
 26. استاد مشاور. ناصح، قدرت الله
 27. استاد مشاور. زربان، اصغر
 28. استاد مشاور. الهیاری، الهه

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها