درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی نقش آدیپونکتین درپیشگیری از مرگ سلول های کلیه از طریق مسیر داخل سلولی mTOR و SIRT1
821 مرتبه مشاهده شده

بررسی نقش آدیپونکتین درپیشگیری از مرگ سلول های کلیه از طریق مسیر داخل سلولی mTOR و SIRT1

اسماعیلی، سجاد.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WK ١٨٥ ‫الف‬٥٣٣‫ب‬ ١٣٩٦
 2. شماره پایان نامه:922
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: اسماعیلی، سجاد.
 5. عنوان:بررسی نقش آدیپونکتین درپیشگیری از مرگ سلول های کلیه از طریق مسیر داخل سلولی mTOR و SIRT1 / نگارش سجاد اسماعیلی.
 6. Title: Study of prevention Effects of adiponectin on death of kidney cells through intracellular mTOR and SIRT1 pathways / By Sajjad Esmaeili
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1396.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:بیوشیمی بالینی
 13. توصیف ظاهری:ک، 99 ص.: جدول، نمودار
 14. خلاصه:مقدمه و هدف: نفروپاتی دیابتی یک پدیده پیشرونده و مزمن بوده و یکی از علل شایع نارسایی کلیه و دیالیز می باشد. نفروپاتی دارای تظاهرات بالینی از قبیل افزایش فیلتراسیون گلومولی و میکروآلبومینوریا می باشد. در نفروپاتی دیابتی میزان بیان پروتئین mTOR افزایش اما سطح پروتئین SIRT1 کاهش می یابد. آدیپونکتین، آدیپوسایتوکاینی که از بافت چربی ترشح شده و دارای خواص ضدالتهابی، ضد پیری و ضد دیابتی می باشد. از آنجایی که هایپر گلیسمی باعث آسیب سلول های کلیه می شود بررسی نقش آدیپونکتین در پیشگیری از آسیب سلول های کلیه از طریق تاثیر بر میزان بیان دو پروتئین mTOR و SIRT1 و پیشگیری از مرگ سلولی امری ضروری بنظر می سد. مواد و روش ها: در این مطالعه سلول های HEK-293 تحت شرایط غلظت نرمال گلوکز، غلظت بالای گلوکز قبل و بعد از تیمار با غلظت های مختلف آدیپونکتین (1,10,100ng/ml) به مدت 48 ساعت قرار گرفتند. پس از لیز سلول ها میزان بیان پروتئین mTOR توسط روش وسترن بلات و پروتئین SIRT1 توسط روش الایزا مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین برای بررسی بقاء سلول ها از تست MTT استفاده شد. نتایج توسط نرم افزار Spss19 و توسط آنالیز آماری t test مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها : بررسی ها نشان می دهد که آدیپونکتین در دوز 100ng/ml باعث کاهش معنی دار بیان پروتئین mTOR، p-mTOR و افزایش معنی دار پروتئین SIRT1 نسبت به شرایط غلظت بالای گلوکز بدون آدیپونکتین شده است (P≤0.05). بقاء سلول ها در شرایط غلظت بالای گلوکز نسبت به غلظت نرمال گلوکز کاهش معنی داری را نشان داده (P≤0.05) و آدیپونکتین باعث افزایش بقاء سلول ها در شرایط غلظت بالای گلوکز شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که آدیپونکتین می تواند از طریق تاثیر بر میزان بیان دو پروتئین mTOR و SIRT1 و همچنین افزایش میزان بقاء سلول های کلیه در شرایط هایپرگلیسمی در پیشگیری از آسیب سلول های کلیه مفید واقع شود
 15. خلاصه:Background: Diabetic nephropathy is Progressive and chronic disease and one of the most common reason of Kidney failure and dialysis. Nephropathy has Clinical manifestations for instant increase in Glomerular filtration and microalbuminuria. In diabetic nephropathy expression of Mtor protein increases while expression of SIRT1 decrease. Adiponectin is an adipocytokine that produce in fat tissues and has anti-inflamation, anti-ageing and anti-diabetic effects. Hyperglycemia caused kidney cells damage because of this, investigate role of adiponectin in prevention of kidney cells damage through effect on Mtor and SIRT1 expression and prevention of cell death is important. Material and Methods: In this study, HEK-293 cell line in conditions of normal glucose concentration, high glucose concentratin before and after treatment with different concentration of adiponectin (1,10,100 ng/ml) for 48 hours. After cell lysis, expression of Mtor by western blotting method and SIRT1 by ELISA method were investigate. Also cell survival by MTT method was investigated. Data analysis was done by student t-test in SPSS 19 software. Result: result are shown that adiponectin with dose 100 mg/ml caused significant decreasing in Mtor protein, p-Mtor protein expression and significant increase in SIRT1 protein expression in compare to high glucose concentration without adiponectin (p≤0.05). Cell survival in high glucose concentration in compare to normal glucose concentration has a significant decrease (p≤0.05) and adiponectin caused increase in cell survival in high glucose concentration. Conclusion: In this study are shown adiponectin with effect on expression of SIRT1 and Mtor proteins and also with increase kidney cell survival in hyperglycemia can prevent from kidney cell damage
 16. توصیفگر: آدیپونکتین   Adiponectin
 17. توصیفگر: نفروپاتی های دیابتی   Diabetic Nephropathies
 18. توصیفگر: بیماری های کلیه   Kidney Diseases
 19. توصیفگر: تنش سلولی   Cell Respiration
 20. توصیفگر: بیماری های سوخت و ساز   Metabolic Diseases
 21. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 22. توصیفگر: فیزیولوژی   Physiology
 23. توصیفگر: عوارض   Complications
 24. توصیفگر: خون   Blood
 25. توصیفگر: شیمی   Chemistry
 26. توصیفگر: سوخت و ساز   Metabolism
 27. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 28. استاد راهنما. همتی، مینا
 29. استاد مشاور. خراشادی زاده، محسن

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها