درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تاثیر مداخله آموزشی مبتنی برنظریه شناختی اجتماعی بر رفتارهای تغذیه ای زنان خانه دار
940 مرتبه مشاهده شده

تاثیر مداخله آموزشی مبتنی برنظریه شناختی اجتماعی بر رفتارهای تغذیه ای زنان خانه دار

فلاحتی سرایان، فاطمه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WA ٣٠٩ ‫ف‬٨٢٨‫ت‬ ١٣٩٦
 2. شماره پایان نامه:B9507
 3. کد دانشکده:بهداشت
 4. پديدآور: فلاحتی سرایان، فاطمه.
 5. عنوان:تاثیر مداخله آموزشی مبتنی برنظریه شناختی اجتماعی بر رفتارهای تغذیه ای زنان خانه دار / نگارش فاطمه فلاحتی سرایان.
 6. Title: The Effect of educational intervention- based on Social–Cognitive Theory on Nutritional behavior in housekeeper women / By Fatemeh FalahatiSarayan
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده بهداشت
 10. سال اخذ مدرك:1396.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 13. توصیف ظاهری:ح، 102، ظ ص.: جدول، مصور
 14. خلاصه:زمینه و هدف: تغذیه سالم یکی از اجزای سبک زندگی سالم است. یک برنامه غذایی سالم موجب سلامت جسم و روان انسان می شود. بدیهی است آموزش تغذیه از جمله عوامل بسیار مهم جهت تأمین و ارتقاء سلامتی افراد جامعه به خصوص زنان تلقی می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بررفتارهای تغذیه ای زنان خانه دار مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 84 زن 50-30 سال تحت پوشش مراکز شهری شهرستان سرایان به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. روایی پرسشنامه از طریق بررسی روایی صوری و محتوایی توسط اساتید و نیز پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تائید گردید. پرسشنامه قبل از شروع مداخله آموزشی، بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله آموزشی تکمیل شد. برنامه آموزشی برای گروه مداخله در 7 جلسه و یک جلسه ویژه خانواده گروه مداخله برگزار گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار spss ویرایش 20 و در سطح معنی داری کمتر از 0/05 انجام شد. و از آزمون‌های آماری کای‌اسکوئر، آنالیز واریانس تکرار شونده و تی مستقل استفاده شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد رفتارهای تغذیه ای در گروه مداخله بطور معنی داری بلافاصله و سه ماه بعد از آموزش افزایش یافته است.(p<0/001 ). درحالیکه در گروه کنترل این معنی داری مشاهده نشد. از بین سازه های نظریه شناختی اجتماعی سازه آگاهی (p=0/001) و خودکارآمدی (p=0/01) و موقعیت (p=0/029) و محیط (p=0/002) در گروه مداخله بلافاصله بعد از مداخله افزایش معنی داری داشت. ولی این معنی داری در سایر سازه ها مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای زنان خانه دار موثر بود. به منظور طراحی مداخلات آموزشی برای ارتقاء رفتارهای تغذیه ای در زنان خانه دار تاکید و تقویت سازه های آگاهی، خودکارآمدی، موقعیت و محیط می توانند موثر باشد
 15. خلاصه:Background and aim: Healthy eating is one of the components of a healthy lifestyle. A healthy diet can lead to the physical and mental health of human beings. Obviously, education is considered as one of the most important factors in providing and improving the health of people in society, especially women. The aim of this study was to determine the effect of educational intervention on Nutritional Behaviors of housewives based on social cognitive theory. Materials and Methods: In this experimental study, A total of 84 women aged 30-50 years old living in urban areas of Sarayan city were randomly divided into intervention and control groups. The validity of the questionnaire was verified by examining faculty members' content and content validity as well as its reliability through Cronbach's alpha calculation. The questionnaire before the start of the educational intervention, Immediately after and three months after the intervention was completed. Training program for intervention group in 7 sessions were performed And a special educational session for the family of the intervention group.The data were analyzed in SPSS-20 using independent t-test, repeated measure analysis of variance, chi-square, and Fisher's exact test. The significant level was set at α<0.05. findings: While this was not significant in the control group. The results of this study showed that nutritional behaviors (performance) in the intervention group significantly increased immediately and three months after training (p = 0.001(.Among the constructs of social cognitive theory, There was a significant increase in the position (p = 0.029) And Knowledge (p <0.001) And self-efficacy (p = 0.01) in the intervention group immediately after the intervention, but this was not significant in other structures. Conclusion: The results of this study showed that education based on social cognitive theory was effective on improving the nutritional behaviors of housewives. In order to design educational interventions to promote nutritional behaviors in housewives, emphasis, and reinforcement of awareness constructs, self-efficacy and position can be effective
 16. توصیفگر: آموزش بهداشت   Health Education
 17. توصیفگر: رفتار تغذیه ای   Feeding Behavior
 18. توصیفگر: رژیم غذایی سالم   Healthy Diet
 19. توصیفگر: غذای سالم   Health Food
 20. توصیفگر: برنامه ریزی بهداشتی   Health Planning
 21. توصیفگر: رژیم درمانی   Diet Therapy
 22. توصیفگر: کیفیت زندگی   Quality of Life
 23. توصیفگر: زنان   Women
 24. استاد راهنما. نوروزی، انسیه
 25. استاد مشاور. مودی، میترا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها