درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی آلودگی باکتریایی هوازی و بی هوازی اختیاری غیرسخت رشد مایع سمن و ارتباط آن با پارامتر های استاندارد اسپرم در مردان مراجعه کننده به آزمایشگاه های طبی شهر بیرجند در سال 1396
982 مرتبه مشاهده شده

بررسی آلودگی باکتریایی هوازی و بی هوازی اختیاری غیرسخت رشد مایع سمن و ارتباط آن با پارامتر های استاندارد اسپرم در مردان مراجعه کننده به آزمایشگاه های طبی شهر بیرجند در سال 1396

اباذری، دیبا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WJ ٧٠٩ ‫الف‬١١٢‫ب‬ ١٣٩٧
 2. شماره پایان نامه:455081
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: اباذری، دیبا.
 5. عنوان:بررسی آلودگی باکتریایی هوازی و بی هوازی اختیاری غیرسخت رشد مایع سمن و ارتباط آن با پارامتر های استاندارد اسپرم در مردان مراجعه کننده به آزمایشگاه های طبی شهر بیرجند در سال 1396 / نگارش دیبا اباذری.
 6. Title: Study of microbial pollution the aerobic and facultative aerobic non fastidious bactria in men semen and its association with sperm parameters in men refer to clinical laboratory of birjand city / By Diba Abazari
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1397.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:79، VII ص.: جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه: در حدود یک سوم یا 50 درصد موارد ناباروری به علت فاکتور مردانه اتفاق می افتد. با این وجود عفونت می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرد را دچار مشکل ناباروری کند. از سوی دیگر دانستن نحوه تداخل عفونت های باکتریایی با فرایند های فیزیولوژیک سیستم تناسلی، نقش مهمی در درمان مردان نابارور در اثر عفونت باکتریایی مجرای ادراری تناسلی دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی آلودگی باکتریایی هوازی و بی هوازی اختیاری غیرسخت رشد مایع سمن و ارتباط آن با پارامتر های استاندارد اسپرم در مردان مراجعه کننده به آزمایشگاه های طبی شهر بیرجند است. مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی مقطعی برروی40 نمونه از سمن مردان مراجعه کننده به آزمایشگاه های تخصصی شهر بیرجند انجام شد. نمونه از افراد مراجعه کننده به صورت کاملا استریل و با استفاده از خود انزالی تهیه گردید. آنالیز مایع سمن در نمونه اولیه، طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی (WHO) سال 2010 توسط دستگاه اسپرمیوگرام مدلCASA انجام شد. برای بررسی پارامتر حیات اسپرم رنگ آمیزی نکروزین – ائوزین مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی آلوگی باکتریایی، نمونه سمن روی محیط های کشت Blood Agar، ائوزین متیلن بلو EMB)) و شکلات آگار کشت داده شد. به منظور تعیین گونه های باکتریایی از روش های میکروب شناسی و بیوشیمیایی متداول استفاده شد. تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی برای ایزوله های باکتریایی جدا شده روش دیسک دیفیوژن و بر اساس رهنمود های CLSI مورد استفاده قرار گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و برای متغییرهای پارامتریک از آزمون T مستقل و برای متغیرهای غیر پارامتریک از آزمون Chi-square استفاده شد و در مقایسه میانگین گروه ها اختلاف 0.05 P<معنی دار تلقی گردید. نتایج: در مطالعه حاضر تعداد 30 درصد از نمونه های مورد بررسی، دارای آلودگی باکتریایی تشخیص داده شدند که بیشترین آلودگی مربوط به باکتری اشرشیاکلی بود. میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه28/6 ± 4/30 سال و بین سن افراد مراجعه کننده و آلودگی باکتریایی مایع سمن رابطه معنی داری مشاهده نشد.تعداد 5/27 درصد از افراد مراجعه کننده دارای سابقه عفونت ادراری بودند که بین آلودگی باکتریایی و سابقه عفونت ادراری، رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین نتایج این مطالعه نشان دادکه که در افراد دارای آلودگی باکتریایی مایع سمن ،حرکت وحیات اسپرم به طور معنی داری کاهش پیدا کرد. همچنین نتایج نشان داد که در افراد دارای آلودگی باکتریایی مایع سمن، تعداد اسپرم به طور معنی داری در مقایسه با افراد فاقد آلودگی باکتریایی کاهش پیدا کرد0 بحث ونتیجه گیری: با توجه به شیوع نسبتا بالای آلودگی های باکتریایی مایع سمن در مطالعه حاضر، به نظر می رسد غربالگری میکروبی برای مردان نابارور به عنوان تست روتین در مایع سمن انجام شود و ارتباط آلودگی با پارامتر های مایع سمن نیز در نظر گرفته شود و در صورت آلودگی باکتریایی درمان زوجین به صورت همزمان صورت پذیرد
 14. خلاصه:Introduction: In about one-third or 50% of cases, male factor iresponsible. Infection may be directly or indirectly cause infertility problem for men.In other words, a good understanding of the interaction between bacterial infections and the reproductive system plays an important role in the treatment of infertile men. The purpose of this study was to investigate the anaerobic and anaerobic bacterial contamination of non-fermented semen fluid growth and its relation with standard parameters of sperm in men referring to medical laboratories in Birjand. Materials and methods: The present Cross -sectional research was conducted on 40 samples of semen of men presented to specialized laboratories in Birjand. Using a self-ejaculating method the samples were collected in fully sterilized conditions. According to WHO 2010 guidelines, the semen in the prototype was analyzed by the Spermiogram device, CASA model. The eosin / negrosin staining was done to evaluate the sperm viability parameter. In order to evaluate the bacterial contamination, semen was cultured on EMB and Blood Agar culture media. Warm staining was conducted in order to identify the observed colonies. Eventually, common microbiological and biochemical methods were used to specify the bacterial species. Disc diffusion method was used to determine antibiotic susceptibility based on CLSI standards. Then, the data of the groups were entered into SPSS 23 and analyzed using appropriate statistical tests. In comparing the mean of the groups, P < 0.05 difference was considered significant. Results: In the present study 12 out of 40 samples were contaminated and the E.coli bacteria accounted for the highest contamination. The mean age of the participants was 30.4 ± 6.28. No significant relationship was found between the age and semen contamination of the subjects. Out of 40 individuals, 11 cases had a history of urinary tract infection and 29 had no history of urinary tract infection. There was a significant relationship between semen bacterial contamination and history of urinary tract infection (P < 0.001). Based on the results of this study, in regard with the motility and viability parameters of sperm, there was a significant relationship between people with semen bacterial contamination and those without contamination, such that in individuals with semen bacteria contamination sperm motility and viability was significantly decreased (P < 0.001). In investigating the sperm motility parameter in people with bacterial contamination and those without contamination, it can be concluded that in individuals with semen bacterial contamination, the number of sperm significantly decreased compared to those without bacterial contamination (P < 0.005). Discussion and conclusion: Due to the relatively high prevalence of bacterial contamination, microbial screening for all infertile men should be performed as a routine test in semen and, if contaminated with bacteria, couples receive treatment simultaneously
 15. توصیفگر: ناباروری مردان   Infertility, Male
 16. توصیفگر: واریکوسل   Varicocele
 17. توصیفگر: تکنیک های آزمایشگاهی بالینی   Clinical Laboratory Techniques
 18. توصیفگر: منی   Semen
 19. توصیفگر: اسپرماتوزوئیدها   Spermatozoa
 20. توصیفگر: عفونت های باکتریایی   Bacterial Infections
 21. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 22. توصیفگر: میکروب شناسی   Microbiology
 23. توصیفگر: درمان   Therapy
 24. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 25. استاد راهنما. فوادالدینی، محسن
 26. استاد مشاور. یوسفی، مسعود
 27. استاد مشاور. دوست آبادی، محمدرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها