درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه نمره کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک متوسط تا شدید تحت درمان با مونته لوکاست و یا فکسوفنادین و استروئیدهای انترانازال مراجعه کننده به کلینیک ولی عصر (عج) از سال 1395 تا 1396
1089 مرتبه مشاهده شده

مقایسه نمره کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک متوسط تا شدید تحت درمان با مونته لوکاست و یا فکسوفنادین و استروئیدهای انترانازال مراجعه کننده به کلینیک ولی عصر (عج) از سال 1395 تا 1396

کلماتی، علی.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WV ٣٥٥ ‫ک‬٦٤٩‫م‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455125
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: کلماتی، علی.
 5. عنوان:مقایسه نمره کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک متوسط تا شدید تحت درمان با مونته لوکاست و یا فکسوفنادین و استروئیدهای انترانازال مراجعه کننده به کلینیک ولی عصر (عج) از سال 1395 تا 1396 / نگارش علی کلماتی.
 6. Title: Comparison of Quality Life in patients with moderate to severe allergic rhinitis treated with montelukast, and/or fexofenadine and intranasal steroids in patients referred to Vali-Asr clinic of Birjand in 2016-17 / By Ali Kalamati
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ز، 47 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: رینیت آلرژیک یک بیماری در حال توسعه و تاثیر گذار بر کیفیت زندگی می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر روش های درمانی در افزایش کیفیت زندگی و کاهش علائم در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک در شهر بیرجند به انجام رسید. مواد و روشها: این کارآزمایی بالینی تصادفی بروی 45 بیمار مبتلا به رینیت آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک ولی عصر (عج) بیرجند از سال 1395 تا 1396 به انجام رسید. افراد به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری شامل دریافت کننده اسپری فلوتیکازون(F)، دریافت کننده اسپری فلوتیکازون و فکسوفنادین(FF) و دریافت کننده اسپری فلوتیکازون و مونته لوکاست(FM) تقسیم شدند. از تمامی بیماران جهت بررسی سطح کیفیت زندگی قبل از ورود به مطالعه پرسشنامه پیامد بیماریهای سینوس و بینی توسط محقق با پرسش از بیماران تکمیل شد. پس از 2 هفته درمان، پرسشنامه مذکور مجددا برای بیماران پر شد و برای هر کدام از علائم یک نمره میانگین بدست آمد. سپس کلیه اطلاعات و اعداد به دست آمده از پرسشنامه قبل و بعد از درمان وارد نرم افزار SPSS نسخه 21 شده و با استفاده از آزمون های آ نوا،کروسکال والیس ، تی زوجی و ویلکاکسون در سطح معنی داری کمتر از 0.05 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه برابر با 10.93±31.95 سال بود. مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی بدو مطالعه (p=0.07)، نمره علائم بینی (p=0.50)، علائم حلقی (p=0.06)، علائم گوشی (p=0.13) و علائم عمومی (p=0.77) تفاوت معناداری بین گروه های مورد مطالعه نداشت ولی این مقایسه در خصوص علائم چشمی بدو مطالعه بین گروه های مورد مطالعه معنادار بود(p=0.02). مقایسه میانگین نمره هر کدام از ابعاد پرسشنامه نشان داد که بین میانگین نمره دو هفته پس از درمان علائم بینی (p=0.29)، علائم حلقی (p=0.20)، علائم گوشی (p=0.38) و علائم عمومی (p=0.09) و علائم چشمی(p=0.41) تفاوت معناداری بین گروه های مورد مطالعه وجود ندارد ولی مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی دوهفته پس از درمان در بین گروه های مورد مطالعه معنادار بود (p=0.02). مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی، علائم بینی، علائم حلقی، علائم عمومی ،گوشی و چشمی قبل از مداخله و پس از مداخله در هر سه گروه مورد مطالعه معنا دار بود (p<0.01). مقایسه میانگین تغییرات علائم بینی(p=0.67)، علائم عمومی (p=0.92)، علائم گوشی(p=0.60)، نمره کیفیت زندگی(p=0.43) و تغییرات حلقی (p=0.08) بین گروه های مورد مطالعه معنادار نبود ولی این مقایسه در خصوص علائم چشمی (p=0.05) بین گروه های مورد مطالعه معنادار بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما نشان داد که احتمالا استفاده از ترکیبات استروئید استنشاقی به تنهایی و در ترکیب با فکسوفنادین و مونته لوکاست به صورت معناداری باعث بهبود کیفیت زندگی و علائم در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک می شود
 14. خلاصه:Background: Allergic rhinitis is a developing disease that affects the quality of life. The aim of this study was to investigate the effect of treatment methods on improving the quality of life and reduction of symptoms in patients with allergic rhinitis in Birjand City. Methods: The present study was conducted as a clinical trial in 45 patients with allergic rhinitis referred to Vali-e-Asr Clinic (Birjand) from 1395 to 1396. The study was performed in three groups of 15 subjects including fluoticazone (F), fluticasone and fexofenadine (FF), and fluticasone and montelukast (FM) spray recipients. All patients completed the questionnaire of the outcome of sinus and nose diseases v4 before examining the quality of life before completing the questionnaire. The patients were treated for 2 weeks and after 2 weeks of treatment, the outcome of sinus disease and the V4 nose was filled again for patients and an average score was obtained for each of the symptoms. Then, all the information and numbers obtained from the questionnaire before and after the treatment were entered into SPSS software version 21 and at a meaningful level less than 0.05 Results: The mean age of participants in the study was 31.95 ± 10.93 years. Comparison of mean score of quality of life at the time of study (p = 0.07), score of nose symptoms (p = 0.50), pharyngeal signs (p = 0.06), symptoms of the phone (p = 0.13) and general symptoms (p = 0.77) There was no study, but this comparison was significant in regard to eye symptoms among study groups (p = 0.02). Comparison of the mean scores of each dimension of the questionnaire showed that between mean score of two weeks after treatment of nasal symptoms (p = 0.29), pharyngeal symptoms (p = 0.20), phone symptoms (p = 0.38) and general symptoms (p = 0.09) And ocular symptoms (p = 0.41), there was no significant difference between the studied groups but the mean life quality score after two weeks of treatment was significant in the studied groups (p = 0.02). Comparison of the mean score of quality of life, nose symptoms, pharyngeal symptoms, general symptoms, ear and ophthalmology was significant before and after intervention in all three groups (p <0.01). The mean of changes in nasal symptoms (p = 0.67), general symptoms (p = 0.92), signs of the phone (p = 0.60), quality of life score (p = 0.43) and pharyngeal changes (p = 0.08) were not significant between the groups. However, this comparison was significant for ocular symptoms (p = 0.05) between the studied groups. Conclusions: Our study showed that the use of intra-nasal steroids alone and in combination with fexofenadine and Montelukast can significantly improve the quality of life and symptoms in patients with allergic rhinitis
 15. توصیفگر: رینیت آلرژیک سراسر سال   Rhinitis, Allergic, Perennial
 16. توصیفگر: داروهای ضد آسم   Anti-Asthmatic Agents
 17. توصیفگر: کیفیت زندگی   Quality of Life
 18. توصیفگر: تداخل دارویی   Drug Interactions
 19. توصیفگر: فکسوفنادین   fexofenadine
 20. توصیفگر: عوارض جانبی   Adverse Effects
 21. توصیفگر: استفاده دارویی   Therapeutic Use
 22. توصیفگر: دارو درمانی   Drug Therapy
 23. توصیفگر: بیرجند   Birjand
 24. استاد راهنما. کریمی بندرآبادی، قاسم
 25. استاد مشاور. اصغری، مسعود

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها