درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه نسبت به حفاظت از پوست برابر اشعه فرابنفش در شهر بیرجند سال 1397
996 مرتبه مشاهده شده

بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه نسبت به حفاظت از پوست برابر اشعه فرابنفش در شهر بیرجند سال 1397

صالح پور، مریم.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WD ٦٠٥ ‫ص‬٢٧٧‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455641
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: صالح پور، مریم.
 5. عنوان:بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه نسبت به حفاظت از پوست برابر اشعه فرابنفش در شهر بیرجند سال 1397 / نگارش مریم صالح پور.
 6. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 7. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 8. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 9. سال اخذ مدرك:1398.
 10. مقطع:دکتری حرفه ای
 11. توصیف ظاهری:ط، 59 ص.: جدول
 12. خلاصه:مقدمه وهدف: امروزه سرطان پوست شایعترین نوع سرطانهاست و تعداد مبتلایان به آن روز به روز در حال افزایش می‌باشد. علاوه برمیزان شیوع و ابتلا، تاثیر مالی هر سرطان بطور معنی داری می تواند بر منابع یک جامعه تاثیر بگذارد. از نظر اپیدمیولوژیک مهمترین عامل اتیولوژی تمام انواع بدخیمی های پوست، تابش اشعه فرابنفش می‌باشد. مواجهه بیش از حد با نور خورشید در کودکی و نوجوانی و متعاقبا ذخیره اشعه خورشیدی از فاکتورهای مهم سرطان پوست است. اگر چه سرطان پوست به عنوان شایعترین سرطانهاست ولی درعین حال یکی از قابل پیشگیری ترین سرطان ها نیز می‌باشد. کودکان و نوجوانان به دلیل قرارگیری بیشتر در معرض آفتاب و درک خطر کمتر، از آسیب پذیرترین افراد در برابر اشعه فرابنفش هستند. از مهمترین محورهای عمده در کنترل و پیشگیری از بیماری، آموزش بهداشت به جامعه، گروه های در معرض خطر و گروهی که نقش مهمی‌ در کنترل دارند، می‌باشد و اولین گام در ایجاد استراتژی های موثر، شناسایی الگوهای رفتار، آگاهی و نگرش است که می تواند به عنوان ابزار پایه مداخلات رفتاری جهت پیشگیری از سرطان پوست به کار رود. با توجه به اینکه سرطان پوست قابل پیشگیری می‌باشد و هر چه پیشگیری در سنین پایین تر شروع گردد، تاثیر آن بیشتر خواهد بود و با توجه به اهمیت مطالعات الگوهای آگاهی و نگرش و عملکرد و واضح نبودن ارتباط بین آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به سرطان پوست و لزوم بررسی های بیشتر در این زمینه و نیز اهمیت دوران نوجوانی در پیشگیری از سرطان پوست در آینده و موقعیت جغرافیایی شهر بیرجند که در منطقه با تابش زیاد پرتو فرابنفش قراردارد، این مطالعه صورت گرفت و هدف از آن تعیین میزان آگاهی و نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان شهر بیرجند در رفتارهای حفاظت کننده در نور خورشید و بررسی اثر فاکتورهای مختلف محیطی و دموگرافیک بر این میزان بود. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی توصیفی در فاصله زمانی از مهرماه سال 97 تا دی ماه همان سال انجام شد. جامعه مورد نظر دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان شهر بیرجند بودند که طبق خوشه بندی شهر بیرجند به خوشه شمال و جنوب و شرق و غرب تقسیم و مدارسی از هر خوشه به صورت تصادفی انتخاب شدند. تعداد 576 نفر از دانش آموزان به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه به صورت صحیح و توجیه شده پاسخ دادند و در ارزیابی نتایج وارد شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته آگاهی و نگرش و عملکرد بود که روایی آن بامحاسبه CVI و پرسشنامه تایید شد و تعداد 40 پرسشنامه توزیع و پایایی آن مورد بررسی و تاییدقرار گرفت. پرسشنامه شامل سوالات مختلف در رابطه با آگاهی و نگرش و عملکرد و اطلاعاتی در رابطه با پایه تحصیلی، موقعیت جغرافیایی مدرسه، میزان درآمد والدین، میزان تحصیلات والدین، رشته تحصیلی و معدل بود. متناسب با جمعیت هر مدرسه و تناسب رشته‌ها پرسشنامه توزیع شده و دانش آموزان قبل از پاسخ دهی توجیه شدند. اطلاعات بدست آمده در نرم افزار SPSS ورژن 22 وارد شد و براساس آنالیزهای توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت و داده‌ها مقایسه شدند. در پرسشنامه دانش، نگرش و عملکرد مورد سنجش قرار گرفته که هر گزینه امتیاز مشخصی دارد. (مقیاس علمی‌ در جدول متغیرها ذکر شده است) امتیاز کل از 100 تراز می‌شود، سطح بالاتر از 50 درصد نمره به عنوان سطح مطلوب و کمتر از 50 درصد نمره به عنوان سطح نامطلوب در نظر گرفته می‌شود. جهت توصیف داده‌ها از جداول فراوانی و توافقی و شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده شد. همچنین جهت مقایسه میانگین متغیرهای کمی‌ در دو گروه ازتی مستقل و چند گروه از آنالیز واریانس استفاده شد. همچنین برای متغیرهای کیفی آزمون کای دو استفاده شد. یافته‌ها: تعداد 576 دانش اموز از خوشه‌های مختلف شهر بیرجند که 47. 6% آنها از مناطق شمال و شرق بیرجند با وضعیت اقتصادی اجتماعی مشابه و پایین تر و 52. 4% انها از مناطق جنوب و غرب با وضعیت مشابه و بالاتر بودند. نمره عملکرد بر حسب محل مدرسه تفاوت معنادار داشته و دانش آموزانی که از مدارس جنوب و غرب بیرجند بودند نمره بالاتری کسب نمودند. 27/2 درصد پایه اول، 36/5 درصد پایه دوم و 36/3 درصد در پایه سوم بوده و دانش آموزان پایه سوم نمره اگاهی بالاتری کسب کردند. 50/9 درصد دانش اموزان در رشته ریاضی، 38/3 درصد در رشته تجربی و 10/8 درصد در رشته انسانی مشغول به تحصیل بودند که دانش آموزان رشته تجربی آگاهی بالاتر، و دانش آموزان رشته انسانی عملکرد و نگرش بالاتری نسبت به دو رشته دیگر داشتند. 26/7 درصد دانش آموزان دوره دوم دبیرستان آگاهی مطلوب، 53/6 درصد عملکرد مطلوب و 89/1 درصد نگرش مطلوب در مورد نسبت به حفاظت پوست در برابر اشعه فرابنفش داشتند. و دانش آموزانی که تحصیلات مادرانشان دانشگاهی بود نمره بالاتر در هر سه متغیر و کسانی که تحصیلات پدرانشان دانشگاهی بود، نمره بالاتری در عملکرد کسب نمودند. آگاهی و نگرش با عملکرد ارتباط معنادار داشته که نگرش ضریب بالاتری (39/0) را به خود اختصاص داد. نتیجه گیری: براساس نتایج مشاهده شده در این ارزیابی نقش نگرش در عملکرد به صورت موثری براورد شد که این مطلب می‌تواند کمک بالایی در زمینه بهبود عملکرد از طریق افزایش سطح نگرش باشد. از انجایی که میزان تحصیلات والدین به ویژه مادر تاثیر بسزایی در هر سه متغیر داشت، می‌توان از این فاکتور مهم بهره جست و از طریق والدین وضعیت عملکرد و اگاهی و نگرش دانش آموزان را بهبود داد. در مناطق شمال و شرق که از نظر عملکرد در سطوح پایین تری نسبت به مناطق دیگر بودند، می‌توان برای هم سطح سازی امکانات و منابع بیشتری در اختیار این گروه از جمعیت قرار داد. و بر اساس فاکتور میزان درامد والدین که تاثیر در عملکرد دانش آموزان دارد‌، با روش‌های کم هزینه تر محافظت در برابر اشعه فرابنفش این گروه را بیشتر آشنا کرد
 13. توصیفگر: اشعه ماوراء بنفش   Ultraviolet Rays
 14. توصیفگر: سرطان های پوست   Skin Neoplasms
 15. توصیفگر: محافظت در برابر اشعه   Radiation Protection
 16. توصیفگر: نگرش   Attiuted
 17. توصیفگر: هزینه های مراقبت های بهداشتی   Health Care Costs
 18. توصیفگر: آسیب های تشعشع   Radiation Injuries
 19. توصیفگر: اثرات تشعشع   Radiation Effects
 20. توصیفگر: اثرات جانبی   Adverse Effects
 21. توصیفگر: در نوجوانی   In Adulthood
 22. توصیفگر: آگاهی   Awareness
 23. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 24. توصیفگر: بیرجند   Birjand
 25. استاد راهنما. طاهری بجد، فاطمه
 26. استاد مشاور. طاهری بجد، احمدرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها