درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و مارکرهای التهابی (ESR/کمیCRP) در بیماران دیالیزی شهر بیرجند و نقش این عوامل در مورتالیتی و موربیدیتی در طی پیگیری یک ساله
1044 مرتبه مشاهده شده

بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و مارکرهای التهابی (ESR/کمیCRP) در بیماران دیالیزی شهر بیرجند و نقش این عوامل در مورتالیتی و موربیدیتی در طی پیگیری یک ساله

تناکی، زهرا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WJ ٣٤٢ ‫ت‬٧٤١‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455066
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: تناکی، زهرا.
 5. عنوان:بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و مارکرهای التهابی (ESR/کمیCRP) در بیماران دیالیزی شهر بیرجند و نقش این عوامل در مورتالیتی و موربیدیتی در طی پیگیری یک ساله / نگارش زهرا تناکی.
 6. Title: Determine neutrophil to lymphocyte ratio and inflammatory markers (ESR/CRP) in dialysis patients in Birjand and the role of these factors in morbidity and mortality rates over a one-year follow-up / By Zahra Tanaki
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ک، 75 ص.: جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه وهدف: نارسایی مزمن کلیوی (CRF)را می توان به عنوان یکی از شایع ترین مشکلات بهداشتی درمانی دنیا مطرح کرد. مورتالیتی و موربیدیتی بالا در بیماران مزمن کلیوی و به خصوص ESRD در درجه اول به دلیل بیماری های قلبی عروقی و در درجه بعد به دلیل عفونت ها می باشد. NLR یا نسبت نوتروفیل به لنفوسیت به عنوان یک شاخص التهابی مطرح می باشد. هدف از این پژوهش تعیین میزان نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و مارکرهای التهابی (ESR/کمیCRP) در بیماران دیالیزی شهر بیرجند و نقش احتمالی این عوامل در مورتالیتی و موربیدیتی در طی پیگیری یک ساله بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 59 بیمار همودیالیزی مراجعه کننده به بخش دیالیز مرکز بیماری های خاص در شهر بیرجند از بهمن 1395 تا بهمن 1396 شرکت کردند. میزان NLR و ESR/کمیCRP در آنها اندازه گیری شد و براساس NLR به 4 گروه تقسیم شدند و در طی یک سال پیگیری میزان مورتالیتی و حوادث قلبی عروقی و عفونی در آنها بررسی شد. کلیه داده ها توسط نرم افزار SPSS(22) با آزمونهای آماری کا اسکوئر، آزمون دقیق فیشر در سطح معنی داری 0/05=α تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در این مطالعه 59 بیمار با میانگین سنی 15/8±53/56 سال مورد بررسی قرار گرفتند اکثریت مرد (%52/5) 31 بودند و در گروه سنی بیشتر از 60 سال قرار داشتند میانگین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت 1/38±2/89 بود. بین NLR و مورتالیتی و موربیدیتی عفونی و حوادث قلبی عروقی رابطه معناداری وجود نداشت P>0/05. میانگین NLR در بیماران با حوادث قلبی عروقی یا عفونی نسبت به بیماران بدون حوادث قلبی عروقی و عفونی به طور معنی داری بالاتر بود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت که NLR می تواند وضعیت التهابی در بیماران را نشان دهد. بین NLR و مورتالیتی و حوادث عفونی و قلبی در طی یکسال پیگیری ارتباطی وجود نداشت. برای این تست به عنوان یک فاکتور پروگنوستیک برای بیماری های قلبی عروقی و عفونی نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد
 14. خلاصه:Introduction & Objective: Chronic renal failure (CRF) can be considered as one of the most common health problems in the world. High Mortality and morbidity in chronic kidney patients, especially ESRD, are primarily due to cardiovascular disease and to a degree due to infections. A limited study was conducted on the association between NLR and inflammatory status in renal patients. Unlike inflammatory cytokines that require separate testing, the NLR is easily measured from a CBC and without additional charge. The objective of this study was to determine the ratio of neutrophil to lymphocyte and inflammatory markers (ESR/CRP) in dialysis patients in Birjand city and the role Probability of these factors in mortality and morbidity during one year follow-up. Materials and Methods: This is an analytical descriptive study that was performed on 59 hemodialysis patients in Birjand. Patients referred to the dialysis department were a special center of the disease. The levels of NLR and ESR / CRP were measured and divided into 4 groups according to the NLR. One year follow up of mortality and cardiovascular and infection event was investigated. All data were analyzed by SPSS software. Results: The mean ratio of neutrophil to lymphocyte was 2.89 ± 1.38 There was no significant relationship between NLR and motility and infectious and cardiovascular morbidity events. There was relationship between NLR and CRP. The mean NLR in patients with cardiovascular or infectious events was significantly higher than those without cardiovascular and infectious events Conclusion:Based on the results, it can be concluded that there is no correlation between NLR and mortality and infectious and cardiovascular events during one year (P>0.05) and this test is not a as reliable prognostic factor for cardiovascular and infectious diseases
 15. توصیفگر: نارسایی مزمن کلیه   Kidney Failure, Chronic
 16. توصیفگر: همودیالیز   Hemodialysis
 17. توصیفگر: بیماری های کلیه   Kidney Diseases
 18. توصیفگر: نشانگرهای زیستی   Biomarkers
 19. توصیفگر: نوتروفیل ها   Neutrophils
 20. توصیفگر: لنفوسیت ها   Lymphocytes
 21. توصیفگر: میزان مرگ و میر   Mortality
 22. توصیفگر: نسبت بیماری به سلامت   Morbidility
 23. توصیفگر: آزمایش سدیمانتاسیون   Blood Sedimentation
 24. استاد راهنما. خداشناس رودسری، محمد
 25. استاد مشاور. بیجاری، بیتا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها