درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی مقاومت بتالاکتامازی وسیع الطیف (ESBL) در انتروباکتریاسه های جدا شده از نمونه مدفوع بیماران مبتلا به کنسرهای مختلف بستری در بیمارستان طی سال های 1396 و 1397
926 مرتبه مشاهده شده

بررسی مقاومت بتالاکتامازی وسیع الطیف (ESBL) در انتروباکتریاسه های جدا شده از نمونه مدفوع بیماران مبتلا به کنسرهای مختلف بستری در بیمارستان طی سال های 1396 و 1397

حکیمی، فرزانه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WC ٢٠٠ ‫ح‬٧٥٦‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455320
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: حکیمی، فرزانه.
 5. عنوان:بررسی مقاومت بتالاکتامازی وسیع الطیف (ESBL) در انتروباکتریاسه های جدا شده از نمونه مدفوع بیماران مبتلا به کنسرهای مختلف بستری در بیمارستان طی سال های 1396 و 1397 / نگارش فرزانه حکیمی.
 6. Title: Evaluvation the resistance of ESBL of Enterobacteriaceae in stool sample of haspitaluzation patient with any kind of cancer during 2017-2018 / By farzane hakimi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:و، 49 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: عفونت های باکتریایی از علل شایع عفونت های بیمارستانی می باشد و از آن جایی که مقاومت به چند دارو در انتروباکتریاسه ها گزینه های موجود برای درمان عفونت های جدی را محدود کرده است و در دهه های اخیر تعداد زیادی آنتی بیوتیک وسیع الطیف به بازار عرضه شده است ولی همچنان عفونت های باکتریایی یکی از علت های اصلی ناتوان کننده و مرگ در بیماران مبتلا به کنسرهای مختلف می باشد؛ لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی مقاومت بتالاکتامازی وسیع الطیف (ESBL) در انتروباکتریاسه های جدا شده از نمونه مدفوع بیماران مبتلا به کنسرهای مختلف است امید بر این است که نتایج حاصل از این طرح ما را در انتخاب آنتی بیوتیک مناسب یاری رساند تا عفونت ها و عوارض ناشی از آن کاهش یابد. روش کار: در این مطالعه از 100 بیماران مبتلا به بدخیمی نمونه مدفوع جهت کشت تهیه شد. در آزمایشگاه میکروبیولوژی جداسازی دقیق کلونی های ظاهر شده با مورفولوژی انتروباکتریاسه با روش های بیوشیمیایی انجام شد. در مرحله بعد هر کلونی از نظر تولید ESBL به روش دابل دیسک سینرژی (DDtest ) غربالگری شد. روی نمونه های مثبت شده DDtest جهت غربالگری عوامل ESBL و بررسی ژنوتیپیک باکتری های تولید کننده ESBL از تست PCR برای شناسایی ژن های TEM ،SHV،CTX-M استفاده شد. یافته ها: شیوع 50% کلونیزاسیون سیستم گوارش با انتروباکتریاسه های تولید کننده ESBL بر حسب دو جنس مرد و زن (0/28=P) که 64 درصد زن بودند. در بین همه گروه های سنی (0/63=P) با میانگین سنی 57/11 (16/14=sd) انجام شد. بر حسب سابقه مصرف آنتی بیوتیک در سه ماهه اخیر (0/53=P)/ سابقه شیمی درمانی (0/37=P)/ زمان تشخیص بدخیمی (0/63=P) بوده است که بیانگر عدم ارتباط شیوع ESBL بر اساس جنسیت، گروه های سنی مختلف، سابقه مصرف آنتی بیوتیک اخیر، سابقه شیمی درمانی و زمان تشخیص می باشد. بر حسب انواع بدخیمی (0/006=P) بیانگر ارتباط شیوع ESBL و نوع بدخیمی است. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حال حاضر شیوع 50 درصدی کلونیزاسیون سیستم گوارش با انتروباکتریاسه های تولید کننده ESBL در بیماران مبتلا به کنسرهای مختلف در شهر بیرجند را نشان می دهد. در این گروه از باکنری های مقاوم امیپنم، آمیکاسین و پس از آن جنتامایسین موثرترین آنتی بیوتیک ها می باشند. لذا پیشنهاد می شود در مواردی که درمان عفونت بیماران سرطانی ضرورت دارد، در درمان امپریکال از آنتی بیوتیک های پیشنهادی استفاده شود
 14. خلاصه:Introduction: Bacterial infections are common cause of hospital infections. In recent decades a large number of extended spectrum antibiotics is marketed, because of multy-drug antimicrobial resistance. But Bacterial infections are one of the main reasons of death and disability in cancer patients still; so the objective of this Epidemiologic study is investigated the extended spectrum Beta-lactamase(ESBL) resistance of entrobacteriacea that isolated from fecal cancer patients in Birjand, Iran. It is hoped that the results of this study will be useful in the selection of effective drug to reduce infections and side effects of the it. Method & materials: One hundred stool samples were processed for culture from cancer patients and the entrobacteriace colonies were identified following defind biochemical procedures. Metallo-β-lactamase was determind by double disk synergy (DDS) test . PCR test was used to identify the TEM, SHV & CTX-M genes from positive samples of DDS test. Results: The prevalence of 50% colonization of the gastrointestinal system with enterobacteriaceae producing the ESBL was male and female (P = 0.28), which was 64% female. Among all age groups (P = 0.63), the mean age was 57.11 (16.74 = 14.7). Based on the history of antibiotic use in the last three months (P = 0.53) / history of chemotherapy (P = 0/37) / malignant detection time (P = 0.63), this means that there is no relationship between the prevalence of ESBL and this Items. According to the types of malignancy (P = 0.006), there is a relationship between the prevalence of ESBL and the type of malignancy. Conclusions: The result of this study investigated the prevalence of 50% entrobacreriace colonization producing ESBL in cancer patients' gastrointestinal system in Birjand city. Imipenem(96%), Amicacin (90.7%) and Gentamaicin (85.2%) are the most effective antibiotic, respectively. Therefore, in patients with cancer When treatment for infection is for is necessary, Suggested antibiotics should be used in the Empirical treatment
 15. توصیفگر: عفونت های باکتریایی   Bacterial Infections
 16. توصیفگر: بتالاکتامازها   Beta-Lactamases
 17. توصیفگر: داروهای ضد باکتریایی   Anti-Bacterial Agents
 18. توصیفگر: انتروباکتریاسه   Enterobacteriaceae
 19. توصیفگر: مقاومت باکتری به دارو   Drug Resistance, Bacterial
 20. توصیفگر: سرطان ها   Neoplasms
 21. توصیفگر: انتشار عفونت   Cross Infection
 22. توصیفگر: بیمارستانها   Hospitals
 23. توصیفگر: استفاده درمانی   Therapeutic Use
 24. توصیفگر: درمان   Therapy
 25. توصیفگر: عوارض   Complications
 26. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 27. توصیفگر: اثرات دارویی   Drug Effects
 28. استاد راهنما. نمایی، محمدحسن
 29. استاد مشاور. سبزاری، احمدرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها