درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تعیین بروز دلیریوم پس از عمل در بیماران تحت جراحی قلب باز در بیمارستان رازی بیرجند در نیمه اول سال 97 تا نیمه اول سال 98
1014 مرتبه مشاهده شده

تعیین بروز دلیریوم پس از عمل در بیماران تحت جراحی قلب باز در بیمارستان رازی بیرجند در نیمه اول سال 97 تا نیمه اول سال 98

سبزه علی، آتنا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WG ١٦٩ ‫س‬٢٧٧‫ت‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455603
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: سبزه علی، آتنا.
 5. عنوان:تعیین بروز دلیریوم پس از عمل در بیماران تحت جراحی قلب باز در بیمارستان رازی بیرجند در نیمه اول سال 97 تا نیمه اول سال 98 / نگارش آتنا سبزه علی.
 6. Title: Determine the incidence of postoperative delirium in cardiac surgery at Razi hospital, Birjand, 2018&2019 / By Atena Sabzeali
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:77 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: دلیریوم یکی از عوارض شایع و هزینه بر پس از جراحی قلب باز است که با افزایش مورتالیتی و موربیدیتی پس از جراحی همراه است و ریسک فاکتورهای مختلفی در بروز آن نقش دارند. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان بروز دلیریوم در روزهای اول و سوم پس از جراحی CABG و عوامل خطر مرتبط با آن بوده است. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی تعداد 65 بیمار از ابتدای تیرماه 1397 تا ابتدای تیرماه 1398 که در بیمارستان رازی بیرجند تحت جراحی CABG قرار گرفتند، بررسی شدند. بیماران از نظر سن، جنس، سابقه بیماری زمینه ای قلبی و غیر قلبی، مدت زمان جراحی، مدت زمان پمپ قلبی ریوی، مدت زمان کلامپ آئورت، ترنسفوزیون RBC و پلاکت، مقادیر اندکس های CBC ،BUN ،CR ،ESR ،CRP ،Urea ،FBS ،TG ،Cholestrol ،LDL و HDL قبل از عمل، مصرف سیگار و مواد مخدر مورد مطالعه قرار گرفتند. بروز دلیریوم بصورت مصاحبه بالینی و با استفاده از پرسشنامه معاینه مختصر روانی (MMSE) در روزهای اول و سوم پس از جراحی ارزیابی شد. داده ها با نرم افزار SPSS 22 و آزمون های آماری T test، آزمون کا و کای دو و رگرسیون لجستیک با سطح معنی داری P<0.05 آنالیز شدند. یافته ها: از بین 65 بیمار 72.3 % مرد و 27.7% زن بودند. میانگین سنی بیماران برابر با 10/50±64/84 سال بود که بیشترین مقدار آن 84 سال و کمترین مقدار آن 41 سال بود. 29.2% بیماری زمینه ای قلبی، 50.8% فشار خون، 46.2% دیس لیپیدمی، 40 % دیابت و 12.3% ابتلای همزمان به دیابت، فشار خون و دیس لیپیدمی داشتند. 20% بیماران سیگار و 23.1% مواد مخدر استفاده می کردند. بروز دلیریوم در روز اول و سوم پس از جراحی به ترتیب 46.2% و 24.6% بود. بین بروز دلیریوم در روز اول و سوم پس از جراحی با افزایش سن، ترنسفوزیون RBC و مقادیر HDL ارتباط آماری معناداری وجود داشت (P<0.05). بین بروز دلیریوم در روز اول با افزایش میانگین سطوح BUN ,CR ,UREA نیز ارتباط معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: افزایش سن، ترنسفوزیون RBC و مقادیر HDL از عوامل مستعد کننده در بروز دلیریوم در روزهای اول و سوم پس از جراحی بای پس عروق کرونر می باشد. همچنین افزایش میانگین سطوح BUN ,CR ,UREA در بروز دلیریوم در روز اول پس از جراحی موثر است
 14. خلاصه:Background: postcardiac surgery delirium is both a common and costly complication after cardiovascular surgery that can increase postoperative morbidity and mortality.There are diffrent factors that can cause it.The aim of this study was to estimate the rate of incidence of postoperative delirium on the first and third days after coronary artery bypass graft(CABG). Methods: In this descriptive cross sectional study, from june 2018 to june 2019 , 65 postcardiac surgery patients were investigated at Razi hospital in Birjand.The patients were studied on based their age,gender,history of cardiac and non cardiac disease, duration of surgery, duration of cardiopulmonarybypass, duration of aortic crss clump, smoking and drug abuse. Delirium was diagnosed from repeated assessments with the Mini-Mental State Examination(MMSE) Data were analyzed using T test, X test, X2 test and logistic regression with SPSS 22 . Results: Of the 65 patients ,18 patients were female and 47 patients were male, between 41 to 84 years old with average age of 64.84±10.50. The prevalance of cardiac disease was 29.2% , hypertension 50.8% , diabetes 40% , dyslipidemia 46.2%, smoking 20% and drug abuse 23.1% . The incidence of postoperative delirium on the first and third days after CABG was 46.2% and 24.6% . Delirium on the first and third days was associated with increase of age, red blood cell transfusion and level of HDL (P<0.05). Delirium on the first day was associated with increase average level of BUN,CR,UREA (P<0.05). Conclusions: Increase of age, red blood cell transfusion and level of HDL are risk factors for postoperative delirium on the first and third days CABG and increase average levels of BUN,CR,UREA are risk factors for postoperative delirium on the first day
 15. توصیفگر: روش های جراحی قلب   Cardiac Surgical Procedures
 16. توصیفگر: بیماری های قلب   Heart Diseases
 17. توصیفگر: عوارض پس از عمل جراحی   Postoperative Complications
 18. توصیفگر: روان آشفتگی   Delirium
 19. توصیفگر: عوامل خطر   Risk Factors
 20. توصیفگر: عوارض جانبی   Adverse Effects
 21. توصیفگر: جراحی   Surgery
 22. توصیفگر: بیرجند   Birjand
 23. استاد راهنما. اسماعیلی، علی اکبر
 24. استاد مشاور. آموزشی، احمد

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها