درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی الگوی تجویز آنتی بیوتیک های پروفیلاکسی در مقایسه با الگو های استاندارد در بخش های جراحی بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند
1075 مرتبه مشاهده شده

بررسی الگوی تجویز آنتی بیوتیک های پروفیلاکسی در مقایسه با الگو های استاندارد در بخش های جراحی بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند

نجفی، محمد.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis QV ٣٥٠ ‫ن‬٣٢١‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455462
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: نجفی، محمد.
 5. عنوان:بررسی الگوی تجویز آنتی بیوتیک های پروفیلاکسی در مقایسه با الگو های استاندارد در بخش های جراحی بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند / نگارش محمد نجفی.
 6. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 7. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 8. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 9. سال اخذ مدرك:1398.
 10. مقطع:دکتری حرفه ای
 11. توصیف ظاهری:ج، 73 ص.: جدول
 12. خلاصه:مقدمه و هدف: آنتی بیوتیک ها دارای کاربرد وسیعی در درمان انواع عفونت ها هستند. از شایع ترین عفونت های بیمارستانی، عفونت محل عمل(SSI) می باشد، که شامل عفونت در تمام سطوح عمل جراحی می شود، SSI شایع ترین عفونت بیمارستانی می باشد، که طبق تعریف در هر نوع عمل جراحی عادی تا یک ماه پس از عمل جراحی اتفاق می افتد. اگر چه با تجویز پروفیلاکسی انتی بیوتیک از شیوع عفونت های اعمال جراحی کاسته شده ولی تجویز نادرست آن باعث بروز عوارضی شده، که از مهم ترین عوارض و مشکلات، ایجاد مقاومت میکرو ارگانیسم ها نسبت آن است. لذا به بررسی آنتی بیوتیک های تجویز شده در اعمال جراحی در بیمارستان امام رضا (ع) و میزان تجویز آنتی بیوتیک ها، طول درمان، نوع آنتی بیوتیک و میزان انطباق با پروتکل ها پرداختیم. مواد و روش ها: این مطالعه برای ارزیابی الگوی مصرف دارو به صورت گذشته نگر انجام شد. در ابتدا چک لیست محقق ساخته که شامل اطلاعات دموگرافیک از قبیل سن و جنس، نوع آنتی بیوتیک پروفیلاکسی، میزان دوز، مدت زمان تجویز و نوع عمل جراحی و همخوانی تجویز با دستورالعمل از نظر انتخاب نوع آنتی بیوتیک و دوز آن، نوع مصرف، زمان شروع و طول مدت مصرف را فراهم نمودیم. پس از آماده کردن چک لیست، روایی و پایی آن را محاسبه شد تا در حد قابل قبول باشد، سپس از پرونده های بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند، بیمارانی که شرایط ورود و خروج را داشتند انتخاب و چک لیست مورد نظر را تکمیل گردید. سپس گاید لاین طراحی شده که بر اساس پورتکل درمانی وزارت بهداشت و گاید لاین های بین المللی بود را با داروهای تجویزی در بخش های جراحی مقایسه نمودیم. یافته ها: در این مطالعه که بر روی 300 پرونده بیمار، که در طی 3 ماه در بخش های جراحی بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند، تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، انجام شد، 186 بیمار مرد و مابقی زن بودند. 155 بیمار بستری در جراحی عمومی، 119 بیمار ارتوپدی و 26 بیمار نوروسرجری مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیشترین آنتی بیوتیک تجویزی، سفازولین (170 مورد)، سفتریکسون + مترونیدازول (67 مورد) بود، همچنین در یک مورد آنتی بیوتیک تجویز نشده بود. بیشترین مدت زمان تجویز آنتی بیوتیک به ترتیب 2 روز (127 مورد) و 1 روز (93 مورد) بدست آمد. از نظر نحوه تجویز، 299 مورد به صورت وریدی آنتی بیوتیک دریافت کرده بودند. میزان تطابق بر اساس شوارتز، 179 مورد (59.67%) و میزان مطابقت بر اساس گاید لاین 162 مورد (53.67%) بود. از میان علل عدم تطابق، نوع آنتی بیوتیک تجویزی در 133 مورد (41%) عدم تطابق داشت. از نظر مدت زمان تجویز و نحوه تجویز تمامی موارد مطابقت داشتند و از نظر عدم نیاز به تجویز آنتی بیوتیک 24 مورد نیاز به تجویز نداشتند ولی تنها یک مورد آنتی بیوتیک تجویز نشده بود. نتیجه گیری: مدت زمان و نحوه تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از جراحی، با دستورالعمل و شواتز همخوانی داشت ولی از نظر نوع آنتی بیوتیک تجویزی و نیاز به تجویز آنتی بیوتیک ناهمخوانی وجود داشت، که ممکن است استفاده نادرست از آنتی بیوتیک پروفیلاکسی باعث گسترش عفونت های مقاوم و واکنش های دارویی ناخواسته می شود
 13. خلاصه:Introduction & Objective: Antibiotics are widely used in the treatment of various types of infections. Of the most commonly reported nosocomial infections, SSI is the most commonly reported nosocomial infection, which is defined as any normal operation for up to one month after surgery Surgery is happening. However, with the administration of antibiotic prophylaxis, the prevalence of surgical infections has been reduced, but its incorrect administration causes complications, which are the most important complications and problems associated with the resistance of microorganisms. Therefore, we examined the antibiotics prescribed in surgery in Imam Reza Hospital and the amount of antibiotics administered, duration of treatment, type of antibiotic and compliance with the protocols. Materials and Methods: This study was conducted to evaluate the pattern of drug use in a retrospective manner. Initially, a researcher-made checklist containing demographic information such as age and sex, type of antibiotic prophylaxis, dosage, duration of administration and type of surgery, and consistency with prescribing instructions regarding the choice of antibiotic type and dose, type of use, time Start and Duration of Use. After preparing the checklist, the validity and legs of the checklist were calculated to be acceptable, then from the files of the patients undergoing surgery, the patients who had the conditions of entry and exit were selected and completed the checklist. It turned out Then, we compared the guide line based on the Department of Health and International Hospital health portal with prescription drugs in surgical wards. Results: In this study, 300 cases of patients who had undergone surgery in the surgical wards of Imam Reza Hospital in Birjand during 3 months were 186 male and the rest were female. 155 patients in general surgery, 119 orthopedic patients and 26 neurosurgery patients were evaluated. Most prescriptive antibiotics were cefazolin (170 cases), ceftricons + metronidazole (67 cases), and no antibiotic was prescribed in one case. The maximum duration of antibiotic administration was 2 days (127 cases) and 1 day (93 cases), respectively. In terms of prescribing, 299 were received as intravenous antibiotics. The compliance rate for Schwartz was 179 cases (59.67%) and the compliance rate was 162 cases (53.67%). Among the causes of the inconsistency, the type of prescription antibiotic was inconsistent in 133 cases (41%). In terms of duration of administration and administration of all cases, they did not require administration of 24 antibiotics, but only one case of antibiotics was not prescribed. Conclusion: The duration and type of administration of antibiotic prophylaxis before surgery was in accordance with the instructions and Schoutz, but there was a discrepancy between the type of antibiotic administered and the need for antibiotic administration, which may lead to improper use of antibiotic prophylaxis. Resistant and unwanted drug reactions
 14. توصیفگر: آنتی بیوتیک ها   Antibiotics
 15. توصیفگر: پروفیلاکسی   Prophylaxis
 16. توصیفگر: جراحی   Surgery
 17. توصیفگر: عوارض جانبی   Adverse Effects
 18. توصیفگر: دارو درمانی   Drug Therapy
 19. توصیفگر: کاربرد   Utilization
 20. توصیفگر: استفاده درمانی   Therapeutic Use
 21. توصیفگر: بیرجند   Birjand
 22. استاد راهنما. عابدینی، محمدرضا
 23. استاد مشاور. آموزشی، احمد

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها