درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی تکامل ذهنی در کودکان سالم و کودکان مبتلا به هیپوتیروئیدی تحت درمان در خراسان جنوبی
999 مرتبه مشاهده شده

بررسی تکامل ذهنی در کودکان سالم و کودکان مبتلا به هیپوتیروئیدی تحت درمان در خراسان جنوبی

عنایتی، محمد.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WK ٢٥٠ ‫ع‬٩٤٧‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455367
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: عنایتی، محمد.
 5. عنوان:بررسی تکامل ذهنی در کودکان سالم و کودکان مبتلا به هیپوتیروئیدی تحت درمان در خراسان جنوبی / نگارش محمد عنایتی.
 6. Title: Evaluation of mental development in healthy children and children with hypothyroidism undergoing treatment in South Khorasan / By Mohammad Enayati
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ج، 64 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: کم کاری مادرزادی تیروئید (CH (Congenital Hypothyroidism شایع ترین علت قابل پیشگیری عقب ماندگی ذهنی در کودکان است. با توجه به اهمیت این موضوع مطالعه حال حاضر با هدف بررسی تکامل ذهنی در کودکان سالم و کودکان مبتلا به هیپوتیروئیدی تحت درمان در خراسان جنوبی به انجام رسید. مواد و روشها: این مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی-تحلیلی بروی 64 کودک 5 تا 7 ساله ی خراسان جنوبی در قالب دو گروه 32 تائی مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید و گروه شاهد به انجام رسید. نمونه گیری از میان مراجعه کنندگان به درمانگاه اطفال صورت پذیرفت. جهت گرد آوری داده ها از فرم اطلاعاتی جهت ثبت اطلاعات کودک (از قبیل جنس و سن، وجود یا عدم بیماری، سابقه درمان، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و محل زندگی و تحصیلات والدین) و همچنین جهت تعیین بهره هوشی از آزمون ریون در این مطالعه استفاده شد. بعد از جمع آوری پاسخ ها، ضریب هوشی محاسبه شد. سپس داده ها در SPSS وارد و در سطح معنی داری کمتر از 0.05 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج آنالیز آماری نشان داد که میانگین سنی افراد مورد مطالعه برابر با 0.79±6.22 بود و بین میانگین سنی گروه های مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود ندارد (p=0.78). همچنین نتایج نشان دادکه بین گروه های مورد مطالعه از لحاظ جنسیتی تفاوت معناداری وجود ندارد (p>0.05). میانگین نمره IQ در جمعیت مبتلا به هیپوتیروئیدی برابر با 8.00±125.50 بود و میانگین نمره IQ در جمعیت کودکان سالم برابر با 5.41±127.18بود. و مقایسه بین گروه های مورد مطالعه از لحاظ میانگین بهره هوشی تفاوت معناداری وجود نداشت (p=0.50). همچنین مقایسه بین طبقات مختلف بهره هوشی و گروه های مورد مطالعه نیز ارتباط معناداری وجود نداشت (p=0.40). مقایسه طبقات بهره هوشی بین گروه های مورد مطالعه بر حسب سن 6-5 سال (P=1.00) و سن 7-6 سال (P=0.55) و جنس پسر (p=1.00) و جنس دختر (p=0.85) معنادار نشد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما نشان داد که غربالگری و درمان به موقع و صحیح کم کاری تیروئید می تواند باعث شود که از اختلالات تکامل ذهنی در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید جلوگیری شود
 14. خلاصه:Background:Congenital Hypothyroidism (CH) is the most commonly preventable cause of mental retardation in children. Given the importance of this issue, the present study aims to investigate mental development in healthy children and children with hypothyroidism treated in South Khorasan Receipt. Methods:This descriptive-analytic epidemiological study was performed on 64 children aged 5 to 7 years old in Southern Khorasan in two groups of 32 congenital hypothyroidism and control group. Sampling was done among the referrals to the pediatric clinic. For collecting data, an information form for recording child's data (such as gender and age, the presence or absence of illness, treatment, socioeconomic status, and place of residence and parenting education) as well as intellectual quotient from the Raven test were used in this study. After collecting Data, IQ was calculated. Data were then entered into SPSS and at a significant level less than 0.05. Results:Statistical analysis showed that the mean age of subjects was 6.22 ± 0.79 and there was no significant difference between the mean age of the studied groups (p = 0.78). The results also showed that there was no significant difference between the groups in terms of gender (p> 0.05). The average score of IQ in the population with hypothyroidism was 125.50 ± 8.00 and the average score of IQ in healthy children was 127.14 ± 5.41. There was no significant difference in the mean of IQ in the studied groups (p = 0.50). Also, there was no significant relationship between IQ and case groups (p = 0.40). Comparison of IQ classes between groups was not significant in terms of age (p> 0.05) and sex (p> 0.05). Conclusions:The results of our study showed that correct screening of hypothyroidism can prevent mental disorders in children with congenital hypothyroidism
 15. توصیفگر: کم کاری تیروئید   Hypothyroidism
 16. توصیفگر: ناتوانی های ناشی از اختلال رشد   Developmental Disabilities
 17. توصیفگر: کودکان ناتوان   Disabled Children
 18. توصیفگر: هوش   Intelligence
 19. توصیفگر: تست های هوش   Intelligence Tests
 20. توصیفگر: در نوزادی و کودکی   In Infancy & Childhood
 21. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 22. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 23. توصیفگر: عوارض   Complications
 24. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 25. استاد راهنما. نمکین، کوکب
 26. استاد مشاور. دستجردی، رضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها