درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اثر ضد میکروبی و سمیت سلولی خمیر دندان حاوی بربرین و ساپونین بر میکروب های دهان
733 مرتبه مشاهده شده

بررسی اثر ضد میکروبی و سمیت سلولی خمیر دندان حاوی بربرین و ساپونین بر میکروب های دهان

بسکابادی، حسین.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WU ١٤٠ ‫ب‬٥٤٦‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:61
 3. کد دانشکده:دندانپزشکی
 4. پديدآور: بسکابادی، حسین.
 5. عنوان:بررسی اثر ضد میکروبی و سمیت سلولی خمیر دندان حاوی بربرین و ساپونین بر میکروب های دهان / نگارش حسین بسکابادی.
 6. Title: Antimicrobial and cytotoxic effects of Berberin and Saponin toothpaste on oral micro organisms / By Hosein Boskabadi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:10، 63 ص.: مصور، جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: بیماری های دهان شامل پوسیدگی دندانی، بیماری های پریودنتال و از دست دادن دندان ها، جمعیت بسیار زیادی را تحت تأثیر قرار می دهند. امروزه استفاده از خاصیت ضد باکتری گیاهان دارویی با افزایش سویه‌های مقاوم به آنتی‌ بیوتیک‌ها ضروری به نظر می‌رسد که در این بین می توان بربرین و ساپونین موجود در عناب و زرشک را از بهترین مواد دارای خواص ضدمیکروبی دانست. هدف از مطالعه حاضر بررسی سمیت سلولی و اثر ضدمیکروبی خمیر دندان حاوی بربرین و ساپونین بر میکروب های دهانی است. مواد و روش‌ها: فعالیت ضد میکروبی غلظت های مختلف از خمیر دندان حاوی بربرین و ساپونین و خمیر دندان کنترل (کرست) با استفاده از روش Agar well diffusion برای میکروب های انتروکوکوس فکالیس، استرپتوکوکوس موتانس، لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس و کاندیدا آلبیکنس و به وسیله ارزیابی اندازه هاله عدم رشد مورد بررسی قرار گرفت. سپس جهت آزمون سمیت سلولی از روش MTT استفاده گردید. نتایج داده ها در نرم افزار SPSS 19ارزیابی و آمار به صورت فراوانی و درصد گزارش شد. یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد اثر ضدمیکروبی خمیر دندان مورد مطالعه بر استرپتوکوکوس موتانس در تمامی غلظت ها به طور معنی داری از خمیر دندان کنترل (کرست) بیشتر بود (0/01 = P). در حالی که بین هاله عدم رشد دو خمیر دندان در غلظت های مختلف بر کاندیدا آلبیکنس، انتروکوکوس فکالیس و لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس اختلاف معنی داری وجود نداشت (0/05> P) که می تواند نشان دهنده یکسان بودن خواص آنتی میکروبیال دو خمیر دندان می باشد. همچنین آزمون سمیت سلولی نشان داد خمیردندان حاوی بربرین و ساپونین باعث عود سلول های کنسر دهانی (KB) نشده و برای سلول های لثه نرمال (HuGu) کشنده نبود. نتیجه گیری: ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ خمیردندان حاوی بربرین و ساپونین را نشان داد که توانست عملکرد ضد میکروبی خمیردندان کنترل (کرست) را در تمامی غلظت ها به چالش بکشد و در برابر مهمترین باکتری پوسیدگی زای دندانی (استرپتوکوکوس موتانس) عملکرد بهتری داشته باشد
 14. خلاصه:Introduction and objects: Oral diseases, including dental caries, periodontal diseases, and tooth loss, affect a large population. Nowadays, the antibacterial activity of medicinal plants with increasing strains resistant to chemical drugs, especially antibiotics seems to be necessary. Among these, berberine and saponin in jujube and barberry considered as the best antimicrobial agents. Material and methods: The antimicrobial activity of different concentrations of toothpaste and control toothpaste (Crest) was investigated by agar well diffusion method for Enterococcus faecalis, Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus and Candida albicans, and evaluated by the size of the growth inhibitory zone. MTT assay was then used to test cytotoxicity. Data were analyzed using SPSS 19 software and statistics were reported in frequency and percentage. Results: The results of this study showed that there was a significant difference between the inhibitory effect of the studied toothpaste and control toothpaste on Streptococcus mutans at all concentrations and the toothpaste showed a better inhibitory effect (p = 0.01). There was no significant difference between the growth inhibitory zone at different concentrations of toothpaste on Candida albicans and Enterococcus faecalis and Lactobacillus acidophilus (p <0.05), indicating that the antimicrobial properties of both kinds of toothpastes also contain berberine and saponin toothpaste. It did not cause recurrence of oral cancerous cells (KB) and was not lethal to HuGu normal gingival cells. Conclusion: Results of the experiment showed that the toothpaste containing berberine and saponin showed that it was able to challenge the antimicrobial function of control toothpaste (Crest) at all concentrations and had better function against the most important dental caries bacterium (Streptococcus mutans)
 15. توصیفگر: بیماری های دهان   Mouth Diseases
 16. توصیفگر: پوسیدگی های دندان   Dental Caries
 17. توصیفگر: بهداشت دهان   Oral Health
 18. توصیفگر: گیاهان شفابخش   Plants, Medical
 19. توصیفگر: نظافت دهان   Oral Hygiene
 20. توصیفگر: بیماری های دندان   Tooth Diseases
 21. توصیفگر: خمیردندان   Toothpaste
 22. توصیفگر: سمیت   Toxicity
 23. توصیفگر: اثرات دارویی   Drug Effects
 24. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 25. توصیفگر: درمان   Therapy
 26. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 27. استاد راهنما. گلدانی مقدم، محجوبه
 28. استاد راهنما. طاهر گورابی، زویا
 29. استاد مشاور. یوسفی، مسعود
 30. استاد مشاور. خرسندی، خاطره

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها