درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه ی شاخص های تن سنجی بین بیماران آپاندکتومی شده با گروه شاهد (غیر آپاندیسیت) از اردیبهشت 96 تا اردیبهشت 98 در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند
836 مرتبه مشاهده شده

مقایسه ی شاخص های تن سنجی بین بیماران آپاندکتومی شده با گروه شاهد (غیر آپاندیسیت) از اردیبهشت 96 تا اردیبهشت 98 در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند

حسن زاده طاهری، مهسا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WI ٥٣٥ ‫ح‬٥٢٦‫م‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455476
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: حسن زاده طاهری، مهسا.
 5. عنوان:مقایسه ی شاخص های تن سنجی بین بیماران آپاندکتومی شده با گروه شاهد (غیر آپاندیسیت) از اردیبهشت 96 تا اردیبهشت 98 در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند / نگارش مهسا حسن زاده طاهری.
 6. Title: A Comparison Study of Anthropometrical Indices between Appendectomied Patients and Control Group in Emam Reza Hospital of Birjand from April 2017-2019 / By Mahsa Hassanzade Taheri
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:و، 71 ص.: مصور، جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: در سرتاسر دنیا آپاندکتومی یکی از رایج ترین اعمال ناحیه شکم محسوب می شود. عوامل خطر متعددی برای آپاندیسیت حاد مطرح می باشند که بسته به جوامع مختلف، متفاوت می باشند. همانطور که بروز جهانی چاقی در حال افزایش است، اینطور انتظار می رود که این پدیده سبب تحت تاثیر قرار دادن جنبه های مختلف سلامت از جمله بیماری های دستگاه گوارش و بالاخص آپاندیسیت شده باشد. از اینرو این مطالعه با هدف بررسی شاخص های آنتروپومتریک در بیماران تایید شده آپاندیسیت حادو مقایسه این شاخص ها با افراد غیر مبتلا به آپاندیسیت که از نظر سنی و جنسی همسان با گروه بیماران انتخاب شدند، طراحی و اجرا گردید. این پژوهش برای نخستین بار در شهرستان بیرجند و بر روی بیماران مراجعه کننده در فواصل سال های 96 الی 98 اجرا شد. مواد و روشها: در مطالعه توصیفی (مورد-شاهد)؛ 513 مورد بیمار با آپاندیسیت تایید شده و 518 فرد غیر مبتلا به آپاندیسیت که از نظر سنی و جنسی با گروه بیماران همسان شده بودند وارد مطالعه شدند. پارامترهای آنتروپومتریک شامل نمایه توده بدنی (BMI)، نسبت دور کمر به دور باسن (WHR)، و فراوانی چاقی شکمی، انواع نمایه توده بدنی و WHR غیر طبیعی مورد اندازه گیری و مقایسه بین گروه مورد و شاهد قرار گرفت. یافته ها: میانگین BMI و WHR در افراد گروه مورد (به ترتیب 4/47±22/70 و 0/12±0/93) بطور معنی داری (همگی 0/001>p) بیشتر از گروه شاهد (به ترتیب 5/90±20/08 و 0/105±0/86) بود. فراوانی اضافه وزن و چاقی در افراد زیر 18 سال گروه مورد (به ترتیب 36/5% و 13/9%) بطور معنی داری (0/05>p) بیشتر از گروه شاهد (به ترتیب 16/2% و 7/9%) بود. در حالیکه در افراد بالای 18 سال مقایسه فراوانی چاقی تفاوت معنی داری بین گروه ها نشان نداد. تفاوت معنی داری در فراوانی چاقی شکمی نیز بین دو گروه مشاهده نشد. فراوانی افراد با WHR غیر طبیعی در گروه مورد بطور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود (به ترتیب 77/1% در مقابل 64% در مردان و 75/5% در مقابل 25/2% در زنان). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که افراد گروه مورد بطور معنی داری BMI، WHR، اضافه وزن و چاقی بیشتری در مقایسه با گروه کنترل داشتند. از اینرو چاقی و بخصوص چاقی دوران کودکی به عنوان یک عامل خطر قابل تعدیل می بایست مورد توجه سیاستگزاران سلامت قرار گیرد
 14. خلاصه:Background: Appendectomy is one of the most frequent abdominal surgeries around the world. There are lots of factors involved in the incidence of appendicitis, and most of them are vary among populations. As global incidence of obesity is increasing, it has been suspected that this new emerged event might influence a wide spectrum of health status including gastrointestinal disorders such as appendix. Therefore, the present study aimed to evaluate the anthropometrical indices of patients underwent appendectomy and compare them with those belong to non-patient controls in Birjand, Iran, for the first time. Methods: In this observational study a total of 513 cases (underwent appendectomy during 2017-2019) and 518 age as well as sex matched controls were evaluated. The parameters including body mass index (BMI), waist circumference (WC), hip circumference (HC), waist to hip ratio (WHR) were evaluated in both case and controls and the prevalence of overweight, obesity and abnormal WHR were compared between them. Results: The mean of BMI of the case group (22.70±4.47) significantly (p<0.001) was higher than control group (20.08±5.90). Also, the WHR of case group (0.93±0.12) was statistically (p<0.001) higher than control (0.86±0.105). Moreover, the frequency of overweight and obesity were both significantly higher in under 18-year patients than controls (p<0.001) while, in above 18-year persons, only overweight frequency was statistically higher in case group than control (p<0.001). The frequency of persons with abdominal obesity (both men and women) was not statistically different between the groups. However, the frequency of abnormal WHR was statistically higher (p<0.001 all) in case group than control groups ( 77.1% vs. 64% for men and 75.5% vs. 25.2% for women respectively). Conclusions: The results of the present study clearly showed that the studied patients mainly in ages below 30 year had higher BMI, WHR and overweight and obesity frequency than non-patient controls. Obesity mainly children obesity should be adhered for health- policy makers as a probable risk factors for acute appendicitis
 15. توصیفگر: آپاندیسیت   Appendicitis
 16. توصیفگر: آپاندیس برداری   Appendectomy
 17. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 18. توصیفگر: شکم   Abdomen
 19. توصیفگر: جراحی   Surgery
 20. توصیفگر: شاخص اندام های بدن   Body Mass Index
 21. توصیفگر: چاقی بیمارگونه   Obesity, Morbid
 22. توصیفگر: چاقی   Obesity
 23. توصیفگر: درمان   Therapy
 24. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 25. استاد راهنما. قاسمیان مقدم، محمدرضا
 26. استاد مشاور. حسن زاده طاهری، محمدمهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها