درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی تأثیر طب‌ فشاری بر استرس و خستگی مبتلایان به اسکلروز متعدد
654 مرتبه مشاهده شده

بررسی تأثیر طب‌ فشاری بر استرس و خستگی مبتلایان به اسکلروز متعدد

رضایی، زهرا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WL ٣٦٠ ‫ر‬٥٧٤‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455950
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: رضایی، زهرا.
 5. عنوان:بررسی تأثیر طب‌ فشاری بر استرس و خستگی مبتلایان به اسکلروز متعدد / نگارنده زهرا رضایی.
 6. Title: The effect of acupressure on the stress ans fatigue among multipple sclrosis patiants / By Zahra Rezaee
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:داخلی - جراحی
 13. توصیف ظاهری:ه، 78 ص.: جدول، نمودار
 14. خلاصه:زمینه و هدف: استرس و خستگی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروز شایع است. عوارض مذکور باعث تشدید علائم و عوارض ام‌ اس می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر طب‌ فشاری بر استرس و خستگی مبتلایان به اسکلروز متعدد انجام شد. روش اجرا: این کار آزمایی بالینی در سال 2019 بر روی 106 بیمار مبتلا به ام‌ اس انجام شد. بیماران از انجمن حمایت از بیماران مبتلا به ام‌ اس انتخاب شدند. داده‌ ها با استفاده از پرسشنامه دمو گرافیک، پرسشنامه DASS42 (زیر مقیاس استرس) و مقیاس شدت خستگی جمع‌ آوری شد. به‌صورت تصادفی به دو گروه طب‌ فشاری (n= 53) و گروه درمان‌ نما (n=53) تخصیص داده شدند. گروه مداخله در مورد نقاط طب‌ فشاری (یین تانگ و شن من) آموزش دیدند. طب‌ فشاری هر روز ساعت 9 صبح در نقاط مذکور به مدت یک ماه طب توسط مشارکت‌ کنندگان گروه مداخله انجام شد. در گروه درمان‌ نما فقط لمس سطحی نقاط طب‌ فشاری انجام شد. از گروه مداخله یک نفر و از گروه درمان نما 3 نفر از مطالعه خارج شدند. داده‌ها با استفاده از SPSS16 و آزمون‌های آماری خی دو، کولموگروف - اسمیرنوف، تی مستقل و تی زوجی در سطح معناداری 0/05 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: میانگین نمرات استرس و خستگی قبل از مداخله بین دو گروه تفاوت معناداری نداشتند (P>0/05). بعد از اتمام مداخله، تغییرات میانگین نمرات نشان‌دهنده کاهش معنادار استرس و خستگی در گروه مداخله نسبت به گروه درمان‌ نما بود (p<0/05). نتیجه‌گیری: طب‌ فشاری به‌عنوان درمان غیر تهاجمی و غیر دارویی می‌تواند استرس و خستگی مبتلایان به ام‌ اس را کاهش دهد
 15. خلاصه:Background and aim: Stress and fatigue are common in individuals with multiple sclerosis. These complications exacerbate the symptoms of multiple sclerosis. The aim of this study was to determine the effect of acupressure on stress and fatigue in patients with multiple sclerosis. Methods: clinical trial was performed in 2019 on 106 patients with multiple sclrosis. Patients were selected from the MS Patient Support Association. Participants randomly assigned to intervention (n=53) and sham (n=53) groups. Data were collected using demographic form, DASS42 questionnaire (stress scale) and fatigue severity scale. Patients were trained in acupuncture points (Yin Tong and Shen Men). Acupressure was performed every day at 9 am for one month by the participants in the intervention group. In the sham group, only the touches of acupressure points were performed. Data were analyzed using SPSS16 and Chi-square, independent t-test, paired t-test at the significant level of 0.05. Results: Mean scores of stress and fatigue before intervention were not significantly different between the two groups (P> 0.05). After the end of intervention, Mean changes showed a significant decrease in stress and fatiguemean scores in the intervention group compared to the control group (p<0.05). Conclusion: Acupressure as a noninvasive and non-pharmacological treatment can reduce the stress and fatigue of MS patients
 16. توصیفگر: ام اس   Multiple Sclerosis
 17. توصیفگر: درمان با پزشکی سوزنی   Acupuncture Therapy
 18. توصیفگر: پزشکی سوزنی   Acupuncture
 19. توصیفگر: ماساژ   Massage
 20. توصیفگر: خستگی   Fatigue
 21. توصیفگر: تنش   Stress
 22. توصیفگر: درمان شناسی   Therapeutics
 23. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epiemiology
 24. استاد راهنما. وقار سیدین، ابوالفضل
 25. استاد مشاور. رحیمی، حسین

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها