درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه طول محوری، ضخامت فیبر های عصبی شبکیه چشم و ضخامت مرکزی قرنیه در افراد دارای درجات مختلف میوپی، بیماران گلوکوم زاویه باز اولیه و افراد سالم
703 مرتبه مشاهده شده

مقایسه طول محوری، ضخامت فیبر های عصبی شبکیه چشم و ضخامت مرکزی قرنیه در افراد دارای درجات مختلف میوپی، بیماران گلوکوم زاویه باز اولیه و افراد سالم

عزیزی قومی ئی، زهرا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WW ١٤٠ ‫ع‬٥٩٣‫م‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455715
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: عزیزی قومی ئی، زهرا.
 5. عنوان:مقایسه طول محوری، ضخامت فیبر های عصبی شبکیه چشم و ضخامت مرکزی قرنیه در افراد دارای درجات مختلف میوپی، بیماران گلوکوم زاویه باز اولیه و افراد سالم / نگارش زهرا عزیزی قومی ئی.
 6. Title: The comparsion of axial length, retinal nerve fiber layer thickness and central corneal thickness in subjects with different degrees of myopia, patients with open angle glaucoma and healthy subjects / By Zahra Azizi Ghomi-ei
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ح، 75، III ص.: جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: میوپی یک اختلال بینایی در سطح جهانی است که در صورت اصلاح نشدن می تواند حتی منجر به از دست دادن بینایی شود. گلوکوم به گروهی دیگر از بیماری های چشم اطلاق می شود که در آن ها یک آسیب پیشرونده به عصب بینایی وجود دارد که می تواند منجر به اختلال بینایی و در برخی موارد به علت عدم درمان به نابینایی منجر گردد. هدف مطالعه حاضر بررسی فاکتور های طول محوری (Axial length)، ضخامت فیبر های عصبی شبکیه (Retinal Nerve Fiber Layer Thickness) و ضخامت مرکزی قرنیه (Central Corneal Thickness) در افراد با درجات مختلف میوپی (High myopia – Moderate myopia – Low myopia)، گلوکوم زاویه باز اولیه (Primary open - angle glaucoma) و افراد سالم می باشد.مواد و روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1397 در شهر بیرجند و بر روی 150 نفر (متشکل از 30 نفر با میوپی کم، 30 نفر با میوپی متوسط، 30 نفر با میوپی زیاد، 30 نفر با گلوکوم زاویه باز و 30 نفر افراد سالم) انجام شد. طول محوری، ضخامت فیبر های عصبی شبکیه و ضخامت مرکزی قرنیه به ترتیب به وسیله دستگاه های Echo scan nidex (us 2520 - A mode unit)، Heidelberg Spectralis OCT و Ultrasonic pachymetry مورد بررسی قرار گرفت. به کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 نرمالیتی داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد. در صورت توزیع نرمال جهت مقایسه میانگین بین گروه ها از آنالیز واریانس و آزمون های دنباله ای مناسب و در غیر این صورت از آزمون کراسکال والیس استفاده و مقادیر P کمتر و یا مساوی با 0/05 معنادار در نظر گرفته شد. یافته ها: داده های این مطالعه نشان داد که طول محوری در چشم راست و چپ اختلاف معنی داری (p<0.001) در گروه های مورد مطالعه دارد. ضخامت فیبر های عصبی شبکیه چشم راست در Superior و Inferior و چشم چپ در Nasal اختلاف معنی داری (p<0.001) در گروه های مورد مطالعه دارد و در سایر موارد اختلاف معنی داری بین گروه ها مشاهده نمی شود. ضخامت مرکزی قرنیه در چشم راست و چپ در گروه های مورد مطالعه مشابه است. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان می دهد که از طول محوری چشم راست و چپ، ضخامت فیبر های عصبی Superior و Inferior شبکیه چشم راست و Nasal چشم چپ می توان به عنوان پایه‌ ای جهت نیل به تشخیص افتراقی سریع تر و دقیق تر بین افراد سالم، افراد دارای درجات مختلف میوپی و افراد با گلوکوم زاویه باز استفاده کرد
 14. خلاصه:Background: Myopia is a worldwide vision disorder that can even lead to vision loss if left untreated. Glaucoma is another group of eye diseases, in which there is a progressive damage to the optic nerve that can lead to visual impairment and in some cases to blindness. The purpose of this study was to investigate the axial length, thickness of retinal nerve fiber layer and central corneal thickness in people with different degrees of myopia (Low myopia – Moderate myopia – High myopia), Primary open - angle glaucoma and healthy individuals. Methods: This cross - sectional study was conducted in Birjand in 1397 (AH) and included 150 people (consisting of 30 people with low myopia, 30 people with moderate myopia, 30 people with high myopia, 30 people with open angle glaucoma and 30 healthy individuals). Axial length, retinal nerve fiber layer thickness and central corneal thickness were evaluated respectively using Echo scan nidex (us2520 - A mode unit), Heidelberg Spectralis OCT and ultrasonic pachymetry. In SPSS software version 21, normality of the data was tested using the Kolmogorov - Smirnov test. In the case of normal distribution, to compare the mean between the groups, analysis of variance and follow - up tests were used, otherwise Croscalis Wallis test was used and P values less or equal to 0.05 were considered significant. Results: The data of this study showed that after age - restrictive variable inhibition, the axial length in the right and left eyes had a significant difference (p <0.001) in the studied groups. Thickness of right retinal nerve fibers in Superior and Inferior and left eye in nasal were significantly (p<0.001) different in the studied groups and in other cases there was no significant difference between groups. The central corneal thickness in the right and left eyes was similar in the studied groups. Conclusions: The present study showed that axial length of the right and left eye, thickness of the superior and inferior nerve fibers of the right eye and nasal nerve fibers of the left eye can be used as a basis for achieving faster and more accurate differential diagnosis between healthy individuals, patients with varying degrees of myopia and patients with open - angle glaucoma
 15. توصیفگر: بیماری های چشم   Eye Diseases
 16. توصیفگر: نزدیک بینی   Myopia
 17. توصیفگر: قرنیه   Cornea
 18. توصیفگر: فیبر های عصبی   Nerve Fibers
 19. توصیفگر: شبکیه   Retina
 20. توصیفگر: عوارض   Complications
 21. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 22. توصیفگر: درمان   Therapy
 23. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 24. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 25. استاد راهنما. داوری، محمدحسین
 26. استاد مشاور. سلمانی، فاطمه

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها