درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اثرات حفاظتی عصاره آبی کلاله زعفران بر مدل هپاتوتوکسیک القا شده با متوتروکسات در رت
679 مرتبه مشاهده شده

بررسی اثرات حفاظتی عصاره آبی کلاله زعفران بر مدل هپاتوتوکسیک القا شده با متوتروکسات در رت

بالفروش، محدثه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WI ٧٠٠ ‫ب‬٦٤٨‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455638
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: بالفروش، محدثه.
 5. عنوان:بررسی اثرات حفاظتی عصاره آبی کلاله زعفران بر مدل هپاتوتوکسیک القا شده با متوتروکسات در رت / نگارش محدثه بالفروش.
 6. Title: Investigation of Protective Effects of saffron stigma juice on hepatotoxicity induced by methotrexate in rats / By Mohaddese Ballfuroosh
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:بدون صفحه گذاری.: مصور، جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: انجام بررسی اثر زعفران در تعدیل هپاتوتوکسیته ناشی از متوتروکسایت در مدل رت تاکنون انجام نشده است و قرار است برای اولین بار در این رساله بررسی شود. در این ازمایش از مدل رت مبتلا شده به هپاتوتوکسیک القا شده توسط متوتروکسایت و بررسی عصاره ابی کلاله زعفران در حفاظت و تعدیل بر روی ان استفاده خواهد شد. روش کار: سی و پنج موش نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 5 گروه مساوی تقسیم شدند. به استثنای گروههای کنترل، همه گروهها یک دوز mtx داخل صفاقی در روز سوم مطالعه دریافت کردند. سه روز قبل از دریافت متوتروکسایت و سپس تا 7 روز (80mg/kg i.p.) عصاره زعفران به موش های گروه (Pre & Post-CS) داده شد. درگروه (Post-CS) عصاره زعفران(CS) به مدت 7 روز پس از تزریق دریافت شد. در روز یازدهم، همه موش ها کشته شدند و سطح پلاسمایی آنزیم های کبدی از جمله آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، فسفاتاز قلیایی (ALP) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) تعیین شد. همچنین بافت شناسی کبد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که MTX به طور معنی داری سطح AST،ALT،ALP و LDH همه (P<0.001) پلاسما را افزایش می دهد. تغییرات بافت شناسی مانند تغییرات اولیه چربی در گروه MTX مشهود بود. تجویز عصاره CS در هر دو روش می تواند باعث افزایش ارتفاع آنزیم کبدی، تغییرات مورفولوژیکی کبد شود. درمان قبل و بعد از عصاره با CS اثرات محافظتی بهتری نسبت به بعد از درمان نشان داد. نتیجه گیری یافته های حاضر نشان می دهد که CS می تواند به طور موثری سمیت کبدی ناشی از MTX در موش ها را کاهش دهد. تحقیقات بیشتر برای تعیین مکانیسم های دقیق زمینه ساز پتانسیل کبدی زعفران توصیه می شود
 14. خلاصه:Background: The adverse effects of methotrexate (MTX) mainly hepatotoxicity restrict its clinical use. This study was designed to investigate the protective effects of saffron (Crocus sativus) (CS) extract on MTX induced hepatotoxicity. Methods: Twenty-eight male Wistar rats randomly divided into four equal groups. Except for control, all groups received a single intraperitoneal (i.p.) injection of MTX on the 3rd day of study. The CS extract was given(80mg/kg i.p.) to rats three days before MTX and continued for the next seven days (Pre&Post-CS group) or administrated after MTX injection and lasted for seven days (Post-CS group). On the 11th day, all ratswere sacrificed and their plasma levels of liver enzymes including aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP) and lactate dehydrogenase (LDH) were determined. Also, liver histopathology and hepatic levels of malondialdehyde (MDA), nitric oxide (NO) and super oxidase dismutase (SOD) were evaluated. Results: The results showed that MTX significantly incremented plasma levels of AST, ALT, ALP and LDH (all p<0.001) and hepatic MDA and NOlevels; whereas, decreased SOD activity. Histological alterations such as early fatty changes were evident in the MTX group. Administration of CS extract at both methods could ameliorate liver enzyme elevation, oxidative/nitrosative stresses and morphological alterations of the liver. Pre-and-post treatment with CS extract showed better protective effects than only post-treatment. Conclusions: The present findings provide showing CS could effectively alleviate MTX-induced hepatotoxicity in rats. Further investigations are recommended to determine the exact mechanisms underlying the hepatoprotective potential of saffron
 15. توصیفگر: آسیب کبدی ناشی از مواد شیمیایی و دارویی   Chemical and Drug Induced Liver Injury
 16. توصیفگر: عوارض جانبی مرتبط با دارو و واکنش های نامطلوب   Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions
 17. توصیفگر: گیاهان شفابخش   Plants, Medicinal
 18. توصیفگر: عصاره گیاهان   Plant Extracts
 19. توصیفگر: زعفران   Saffron
 20. توصیفگر: پزشکی سنتی   Medicine, Traditional
 21. توصیفگر: استفاده درمانی   Therapeutic Use
 22. توصیفگر: متوتروکسات   Methotrexate
 23. توصیفگر: موش های صحرایی   Rats
 24. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 25. استاد راهنما. سبزاری، احمد رضا
 26. استاد راهنما. هوشیار، ریحانه

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها