درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه تاثیر دهانشویه بابونه، بومادران و کلرهگزیدین گلوکانات بر پلاک دندانی و ضایعات مخاطی دهان بیماران تحت ونتیلاتور در بخش ICU
754 مرتبه مشاهده شده

مقایسه تاثیر دهانشویه بابونه، بومادران و کلرهگزیدین گلوکانات بر پلاک دندانی و ضایعات مخاطی دهان بیماران تحت ونتیلاتور در بخش ICU

سبزه کار، فاطمه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WY ١٥٤ ‫س‬٢٧٧‫م‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455864
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: سبزه کار، فاطمه.
 5. عنوان:مقایسه تاثیر دهانشویه بابونه، بومادران و کلرهگزیدین گلوکانات بر پلاک دندانی و ضایعات مخاطی دهان بیماران تحت ونتیلاتور در بخش ICU / نـــگارنده فاطمه سبزه کار.
 6. Title: Comparison Effects of Chamomilla, Achillea millefolium and Chlorhexidine Glucanate mouthwashes Dental Plaque and oral Mucosal lesions of Patients Under Ventilator in ICU / Author Fatemeh Sabzehkar
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:داخلی - جراحی
 13. توصیف ظاهری:ه، 110 ص.: جدول
 14. خلاصه:زمینه و هدف: با توجه به اینکه در مراقبت از بیماران بخش های ویژه بکارگیری روش هایی با حداقل عارضه و خطر که باعث ارتقای بهداشت دهان شود، دارای اهمیت میباشد، این مطالعه ﺑﺎ ﻫﺪف مقایسه تاثیر دهانشویه بابونه، بومادران و کلرهگزیدین گلوکانات بر پلاک دندانی و ضایعات مخاطی دهان بیماران تحت ونتیلاتور در بخش ICU انجام شد. روش کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده، از بین بیماران ترومایی بستری در بخش ICU بیمارستان آموزشی و درمانی امام رضا (ع) بیرجند که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، 75 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش بلوکینگ جایگشتی در سه گروه عصاره بابونه (25 نفر)، عصاره بومادران (25 نفر) و کلرهگزیدین (25 نفر) قرار گرفتند. در گروه کلرهگزیدین از دهانشویه کلرهگزیدین گلوکونات 0/2 درصد محصول شرکت بهسا، در گروه عصاره بابونه از محلول گیاه بابونه با غلظت 10% و در گروه عصاره بومادران از محلول گیاه بومادران با غلظت 5% ساخت شرکت آدونیس گل دارو استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها فرم مشخصات دموگرافیک، چک لیست ارزیابی دهان بک (BOAS) و چک لیست پلاکی مخاطی (MPS) بود. داده ها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS16 و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه، تعقیب رنج توکی، آنالیز واریانس درون گروهی، تعقیب بنفرونی، کروسکال والیس، من ویتنییو، فریدمن، ویلکاکسون، کای اسکوئر و تست دقیق فیشر در سطح معناداری 0/05>p تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره ضایعات مخاطی دهان و شاخص پلاک دندانی در بیماران سه گروه مورد مطالعه در بین زمان های قبل، روز دوم و روز پنجم کاهش معناداری داشته است (0/001> p) ولی این تفاوت ها در بین سه گروه اختلاف آماری معناداری را نشان نداد (0/05< p). همچنین اختلاف آماری معناداری در میانگین تغییرات نمرات ضایعات مخاطی دهان و پلاک دندانی در زمانهای مختلف در سه گروه مورد مطالعه مشاهده نگردید (0/05< p). نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده تاثیر دهانشویه بابونه، بومادران و کلرهگزیدین بر پلاک دندانی و ضایعات مخاطی دهان بیماران تحت ونتیلاتور بستری در بخش ICU مشابه است و با توجه به مزیتهای ترکیبات گیاهی میتوان دهانشویه بابونه و بومادران را به عنوان یک جایگزین مناسب برای کلرهگزیدین مطرح نمود
 15. خلاصه:Background and Aim: It is important to take care of hospitalized patients in special wards with minimal complications and risks to promoting oral hygiene. This study was conducted Comparison of the effect of chamomilla mouthwash, Achillea millefolium and chlorhexidine glucanate solution on dental plaque and oral mucosal lesions in patients under ventilator in ICU. Methods: This is a randomized clinical trial study among trauma patients admitted to the ICU of Imam Reza Hospital in Birjand, Iran. Were selected by available sampling method. 75 people had the criteria to enter the study. They were divided into three groups: chamomilla extract (25 people), Achillea millefolium solution (25 people) and chlorhexidine solution (25 people). Chlorhexidine group used chlorhexidine gluconate mouthwash 0.2% of Behsa product, chamomilla extract group used chamomilla solution with 10% concentration of Adonis flower drug and Achillea millefolium solution Achillea millefolium solution was used Made with 5% concentration by Adonis Gol Daru Company. Data collection tools included a demographic questionnaire form, BOAS oral checklist and a mucosal plaque checklist (MPS). The data were analyzed by SPSS statistical software version 16 and used one-way statistical analysis of variance tests, Tockey test, intragroup variance analysis test, Benfroni tracking test, Croscal Wallis test, Mann-Whitney u test, Friedman test, Wilcoxon test, Chi-square test and Fisher's exact test. The significance level was p<0.05. Results: The results showed that there was a significant decrease in the mean score of oral mucosal lesions and dental plaque index in patients of the three groups studied and between previous times, the second day and the fifth day (p<0.001). But these differences did not show a statistically significant difference between the three groups (P<0.05). There was also no significant statistical difference in the mean changes in the scores of oral mucosal lesions and dental plaque at different times in the three groups studied (P<0.05). Conclusion: Similar to the results of the effect of chamomilla mouthwash solution, Achillea millefolium solution and chlorhexidine solution on the production of dental plaque and oral mucosal lesions of patients under ventilator hospitalized in the ICU. And mouthwash with chamomilla solution and Achillea millefolium solution are good alternatives to chlorhexidine. And herbal ingredients have many benefits for mouthwash
 16. توصیفگر: مراقبت های ویژه   Intensive Care
 17. توصیفگر: دستگاه های تهویه تنفسی مکانیکی   Ventilators, Mechanical
 18. توصیفگر: پلاک دندان   Dental Plague
 19. توصیفگر: بیماری های دهان   Mouth Diseases
 20. توصیفگر: علائم دهانی   Oral Manifestations
 21. توصیفگر: مخاط دهان   Mouth Mucosa
 22. توصیفگر: بخش مراقبت ویژه   Intensive Care Units
 23. توصیفگر: دهان شویه ها   Mouthwashes
 24. توصیفگر: کلرهکزیدین   Chlorhexidine
 25. توصیفگر: دارو درمانی   Drug Therapy
 26. توصیفگر: بیماران   Patients
 27. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 28. استاد راهنما. مقرب، مرضیه
 29. استاد مشاور. کیانی، زهرا
 30. استاد مشاور. شریف زاده، غلامرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها