درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی تأثیر طب فشاری بر استرس اضطراب و افسردگی مراقبین اصلی خانوادگی مبتلایان به سکته مغزی
410 مرتبه مشاهده شده

بررسی تأثیر طب فشاری بر استرس اضطراب و افسردگی مراقبین اصلی خانوادگی مبتلایان به سکته مغزی

جوان سنگانی، نجمه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WL ٣٥٦ ‫ج‬٧٧١‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:456040
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: جوان سنگانی، نجمه.
 5. عنوان:بررسی تأثیر طب فشاری بر استرس اضطراب و افسردگی مراقبین اصلی خانوادگی مبتلایان به سکته مغزی / نگارنده نجمه جوان سنگانی.
 6. Title: The Effect of Acupressure on anxiety, depression and stress of primary Family Caregivers of Stroke Survivors / By Najmeh Javan
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:داخلی - جراحی
 13. توصیف ظاهری:ط، 63 ص.: مصور، جدول
 14. خلاصه:زمینه و هدف: استرس، اضطراب و افسردگی در مراقبین اصلی خانوادگی بیماران مبتلابه سکته مغزی شایع است. پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر طب فشاری بر استرس، اضطراب و افسردگی در مراقبین اصلی خانوادگی بیماران مبتلا به سکته مغزی انجام شد.روش اجرا: این کار آزمایی بالینی شاهد دار تصادفی شده است که در سال 2019 بر روی 96 مراقب اصلی خانوادگی بیماران مبتلا به سکته مغزی انجام شد. مشارکت‌کنندگان از مراقبین اصلی خانوادگی بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک مراجعه‌کننده به بیمارستان رازی و ولیعصر بیرجند بودند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه DASS-21 جمع‌آوری شد. سپس شرکت کنندگان به‌صورت تصادفی به دو گروه طب‌فشاری (n=48) و گروه شم (n=48) تخصیص داده شدند. گروه مداخله در مورد نقاط طب‌فشاری یین تانگ(دقیقاً بین دو ابرو) و شن من(چین داخلی مچ دست) آموزش دیدند. گروه شم در مورد نقاط CV24 (چاله بین لب تحتانی و چانه)و TB5 (ساعد بین دو استخوان اولنار و رادیوس)آموزش دیدند.آموزش طب فشاری توسط پرستار دوره دیده تحت نظر متخصص طب سوزنی و فشاری بود. طب‌فشاری در دو گروه مداخله و شم، روزانه در دو نوبت صبح و عصر به مدت یک ماه توسط خودشرکت کنندگان انجام شد. یک روز پس از پایان مداخله مجدد پرسشنامه DASS-21 توسط مشارکت‌کنندگان دو گروه تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از SPSS16 و آزمون‌های آماری کای دو، کولموگروف-اسمیرنوف، ویلکاکسون و من ویتنی در سطح معناداری 0/05 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: آنالیز داده‌ها نشان داد که قبل از مداخله بین دو گروه از لحاظ میانگین نمرات استرس، اضطراب و افسردگی بین دو گروه تفاوت آماری معناداری وجود ندارد (P>0/05). میانگین نمرات استرس در گروه مداخله از (25/14±10/4)به (57/20±7/3) و اضطراب از (72/46±5/4) به (25/25±4/3) در مرحله پس از مداخله کاهش یافت. میانگین و میانگین تغییرات نمرات استرس و اضطراب در مرحله پس از مداخله درگروه مداخله نسبت به گروه شم به طور معناداری کاهش یافت (p<0/05). میانگین نمرات افسردگی در گروه مداخله از (5/67±8/7) به (52/06±5/3) و در گروه شم از (57/07±7/4) به (57/32±6/3)کاهش یافت که این کاهش ها معنادار بودند(p<0/05). اما تفاوت آماری معناداری بین میانگین و میانگین تغییرات نمرات افسردگی بین دو گروه در مرحله پس از مداخله وجود نداشت(P>0/05). نتیجه‌گیری :استرس،اضطراب و افسردگی در مراقبین اصلی مبتلایان به سکته مغزی ایسکمیک شایع است.با توجه به تاثیرات مطلوب طب فشاری،این مداخله می تواند به‌عنوان درمان غیرتهاجمی، ارزان و در دسترس در کنار سایر درمان ها،برای کاهش استرس و اضطراب مراقبین اصلی خانوادگی بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک مورد استفاده قرار گیرد.با توجه به نتایج پژوهش حاضر، توصیه می شود مطالعات بیشتری جهت بررسی تاثیر طب فشاری بر افسردگی مراقبین اصلی خانوادگی بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک انجام شود
 15. خلاصه:Introduction: Stress, anxiety, and depression prevalence are high in the primary family caregivers of stroke patients. The present study aimed to determine the effect of acupressure on stress, anxiety, and depression in the primary family caregivers of ischemic stroke patients.Methods: This randomized clinical trial was conducted in 2019 on 96 primary family caregivers of patients with ischemic stroke. Participants were caregivers of patients with ischemic stroke who went to Razi Hospital and Valiasr Hospital in Birjand. The data were collected using a demographic questionnaire and a DASS-21 questionnaire. They were then randomly assigned to two groups of acupressure (n=48) and sham (n=48) groups. The intervention group was pressed on Yin Tang and Shenmen acupoints. Sham Group pressed CV24 and TB5 points. The pressure was applied to two groups daily for one month in the morning and in the evening. One day after the last intervention, the DASS-21 questionnaire was completed by participants in both groups. Data were analyzed using SPSS16 and Chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Wilcoxon, and Man Whitney statistical tests. The significance level was considered for analysis at p< 0.05.Findings: Data analysis showed no statistically significant difference between the two groups in terms of the mean score of stress, anxiety, and depression before the intervention (P> 0.05). The mean and mean changes in stress and anxiety scores decreased significantly after intervention in the intervention group compared to the sham group (p <0.05). However, no significant differences were observed in the mean and mean changes in depression scores in the intervention group compared to the treatment group (P> 0.05).Conclusion: Acupressure as a non-invasive, inexpensive, and non-pharmacological intervention can reduce the stress and anxiety of the primary family caregivers of patients with ischemic stroke
 16. توصیفگر: سکته مغزی عروقی   Cerebrovascular Accident
 17. توصیفگر: اختلالات عروقی مغز   Cerebrovascular Disorders
 18. توصیفگر: بیماری های مغز   Brain Diseases
 19. توصیفگر: اضطراب   Anxiety
 20. توصیفگر: اختلال افسردگی   Depressive Disorder
 21. توصیفگر: تنش   Stress
 22. توصیفگر: پزشکی سوزنی   Acupuncture
 23. توصیفگر: درمان با پزشکی سوزنی   Acupuncture Therapy
 24. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 25. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 26. توصیفگر: خانواده درمانی   Family Therapy
 27. استاد راهنما. وقار سیدین، ابوالفضل
 28. استاد مشاور. رحیمی، حسین

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها