درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تأثیر آموزش گروهی روان شناختی بر نگرش مراقبان خانوادگی بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی نسبت به بیماری روانی
400 مرتبه مشاهده شده

تأثیر آموزش گروهی روان شناختی بر نگرش مراقبان خانوادگی بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی نسبت به بیماری روانی

سعیدی، امیر.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WM ٢٠٣ ‫س‬٥٧٣‫ت‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455642
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: سعیدی، امیر.
 5. عنوان:تأثیر آموزش گروهی روان شناختی بر نگرش مراقبان خانوادگی بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی نسبت به بیماری روانی / نگارش امیر سعیدی.
 6. Title: The effect of group psychological training on the attitude of family caregivers of patients with schizophrenia to mental illness / By Amir Saeedi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:و، 60 ص.: جدول
 13. خلاصه:زمینه و هدف: اختلالات روانی از جمله مسائل شایع در جوامع امروزی محسوب می شود، دشواری زندگی با این بیماران، استیگمای حاصل از بیماری، کمبود حمایت اجتماعی از تجربیات متداول در بین خانواده های دارای بیمار اسکیزوفرنی است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش گروهی روان شناختی بر نگرش مراقبان خانوادگی بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی نسبت به بیماری روانی در سال 1398-1399 صورت پذیرفت.مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی بر روی 57 نفر از همراهان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی با سابقه بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان امام رضا(ع) صورت پذیرفت، از پرسشنامه مقیاس نگرش نسبت به بیماری روانیCohen و Struening به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد،گروه مداخله طی 8 جلسه گروهی90 دقیقه ای طی 4 هفته تحت آموزش روانشناختی قرار گرفتند. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS ورژن 25 در سطح معناداری 5 صدم با استفاده از آزمون های کای اسکوئر، تی مستقل و زوجی تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در پیش آزمون اختلاف آماری معناداری از نظر میانگین نمره نگرش نسبت به بیماری روانی بین گروه مداخله و شاهد وجود نداشت (به ترتیب 15/51±87/37 و 14/08±89/48 (0/05< P)، اما میانگین نمره پس آزمون گروه مداخله 15/09±106/44 در مقایسه با گروه شاهد 16/15±88/40 به طور معناداری افزایش یافته بود(0/05> P). بحث: نتایج مطالعه نشانگر این است که آموزش روان شناختی موجب بهبود نگرش مراقبان خانوادگی نسبت به بیماری روانی می شود. روش های آموزشی مناسب مانند آموزش روان شناختی گروهی برای ارتقای نگرش مثبت خانواده های بیماران مبتلا به اختلال روان پزشکی می تواند موثر باشد
 14. خلاصه:Background and Objectives: Mental disorders are a common problem in today's society, the difficulty of living with these patients, the stigma of the disease, the lack of social support for common experiences among families with schizophrenia patients. The aim of this study was to determine the effect of group psychological education on the attitude of family caregivers of patients with schizophrenia disorder against mental illness in 2020.Materials and Methods: This clinical trial was performed on 57 patients accompanying patients with schizophrenia with a history of hospitalization in the psychiatric ward of Imam Reza Hospital. Used, the intervention group underwent psychological training in 8 90-minute group sessions over 4 weeks. Data were collected by SPSS software version 25 at a significance level of 5% using chi-square, independent t-test and paired analysis. Results: The results showed that there was no statistically significant difference in the mean score of attitude towards mental illness between the intervention and control groups (87.37 ± 15.51 and 89.48 ± 14.08 (P> 0.05), respectively, but the mean score after The test of the intervention group was 106.44 ± 15.09 significantly increased in comparison with the control group of 88.40 ± 16.15 (P <0.05).Discussion: The results of this study indicate that psychological education improves the attitude of family caregivers towards mental illness. Appropriate educational methods such as group psychological training can be effective in promoting a positive attitude in the families of patients with psychiatric disorders
 15. توصیفگر: اسکیزوفرنی   Schizophrenia
 16. توصیفگر: اختلالات روانی   Mental Disorders
 17. توصیفگر: مراقبان   Caregivers
 18. توصیفگر: آموزش   Education
 19. توصیفگر: روان پزشکی و روان شناسی   Psychiatry and Psychology
 20. توصیفگر: درمان   Therapy
 21. توصیفگر: اپدمیولوژی   Epidemiology
 22. استاد راهنما. رئیسون، محمدرضا
 23. استاد مشاور. اسماعیلی، علی اکبر

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها